הגבלת אחריות

הגבלת אחריות

חברות וחברי לשכה יקרים,
נבקש להבהיר כי ההטבות לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל (להלן: "הלשכה") אשר השיגה עבורכם ועדת הרווחה בלשכה, הינן בהתאם להצהרות היצרן או הספק אשר אחראי באופן בלעדי למוצר ו/או השירות, ובין היתר הוא אחראי בלעדית להספקתם במועד שסוכם וכן לאיכות המוצר או השירות. הלשכה ו/או מי מטעמה לא בחן את המחירים אשר מפורטים על ידי הספק ואין באמור בהצעות שהועברו אליכם כדי להוות התחייבות להצעת המחיר הנמוכה ביותר בשוק ויתכן כי ניתן להשיג את המוצר ו/או השירות במחיר אחר. כל תיאור מוצר הינו לצורכי הצגה של השירות בלבד ועל כל רוכש/ת לבחון את הצורך ברכישתו עובר לקניה. הלשכה אינה אחראית לטיב השירות ו/או לטיב ואיכות המוצרים המפורטים ואשר יסופקו על ידי הספק, לרבות לגבי משך אספקת אותם מוצרים ו/או שירותים. הלשכה אינה אחראית לכל מצג ו/או תמונה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג. אין באמור בפרסום שיווקי זה כדי להוות המלצה מצד הלשכה ביחס לאיכות המוצר וכדאיות הרכישה. המוצר ו/או השירות המוצע הינו בהתאם למצבו על פי התחייבות הספק ואין לא תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי הלשכה בעניין זה ובכלל. כל הרוכש את השירות ו/או ההטבה, עושה זאת לאחר שבחן ובדק באופן עצמאי את המוצר ו/או השירות.