הענקת מלגות במכללה לפיננסים וביטוח, בשיתוף הראל – 03.10.19