עדכון מס' 4 הוועדה קיימה את ישיבתה הרבעונית הראשונה ביום 12/09/2022 על סדר היום:- מכתביהם של חבר הלשכה – כהן אהרון, חבר במועצה הארצית – שמוליק אבוטבול ונשיא…

עדכון מס' 4

 הוועדה קיימה את ישיבתה הרבעונית הראשונה ביום 12/09/2022

 

על סדר היום:

מכתביהם של חבר הלשכה – כהן אהרון, חבר במועצה הארצית – שמוליק אבוטבול ונשיא הלשכה – שלמה אייזיק.

פניות החברים שהועלו במכתבים שנתקבלו בוועדה עוסקות בהוצאות כספים שנעשו בתום הקדנציה הקודמת, בתחילת הקדנציה הנוכחים ובתפר שבין שתיהן. החששות שהועלו במכתבים הצביעו על אי סדרים, קבלת החלטות שגויה ואולי אף נגועה בחוסר תום לב. כמו כן, תנאי ההעסקה והפרישה של מנכ"לית הלשכה הקודמת כמו גם נושאי משרה אחרים שפרשו בצמוד לתחילת הקדנציה הנוכחית.

כמו בישיבות הקודמות, השתתפו רו"ח קובי נבון ועו"ד פיאד טמיש וכרגיל במקצועיותם הרבה תרמו תרומה כבדת משקל לישיבה.

 

החלטות:

היות וחלק נכבד מהטענות שהופיעו במכתבי הפונים, כבר נבדק בביקורת קודמת שביצע רו"ח קובי נבון ,ביקשה הוועדה לבצע השלמה לביקורת הקודמת ע"מ שתוכל להעביר את המסקנות לוועד המנהל, למועצה הארצית ולחברים שפנו במכתביהם לוועדה.

עיקר הממצאים שקבע המבקר הפנימי בעת הבדיקה הקודמת היו:

  • אין ממצאים פליליים בנוגע להוצאות הכספים המדוברות.
  • יש חוסר סינכרוניזציה משמעותי ביות בין תקנון הלשכה לנהליה.
  • בישיבה הועלתה סוגיית עדכון התקנון כך שיאפשר הוצאות כספיות של הלשכה בדרך מקובלת וללא חריגה מסמכות ו/או עמידה בנהלים תקינים, בתקנון הלשכה ובהתאם לחוק העמותות.