עדכון מס' 2 הוועדה קיימה ישיבה ביום 27/03/2022 . על סדר היום :- סקירה על דו"ח בדיקה מיוחדת שביצע המבקר הפנימי – רו"ח קובי נבון על תשלומים שבוצעו בסוף…

עדכון מס' 2

הוועדה קיימה ישיבה ביום 27/03/2022 .

על סדר היום:

  • סקירה על דו"ח בדיקה מיוחדת שביצע המבקר הפנימי – רו"ח קובי נבון על תשלומים שבוצעו בסוף קדנציה קודמת ובתחילת קדנציה נוכחית שלא ע"פ הנהלים.
  • דיון בחוסר סינכרוניזציה בין תקנון הלשכה לבין נהליה.
  • דיון בבעלי התפקידים החדשים שהצטרפו לאחרונה ללשכה, בנוגע לאופן ההתקשרות איתם ותנאי העסקתם (נתונים טרם התקבלו מ – מ"מ המנכ"ל.)

כמו בישיבות הוועדה הקודמות השתתפו רו"ח קובי נבון ועו"ד פיאר טמיש וכרגיל במקצועיותם הרבה

תרמו תרומה כבדת משקל לישיבה.

 

החלטות

  1. יש צורך דחוף לבצע עדכון בין תקנון הלשכה לבין נהלי העבודה בכל הקשור למפורט בפרק "מורשי החתימה" כשהתקנון הוא הקובע.
  2. מומלץ למנות בדחיפות מ"מ ליו"ר וועדת כספים כך שבנבצרות או היעדרות שלו/ה, הלשכה תוכל לבצע תשלומים, שכן התקנון מחייב שחתימת יו"ר וועדת הכספים תהיה אחד משני מורשי החתימה.
  3. יש למצוא פתרון תקנוני לרצף ולהמשכיות הפעילות השוטפת של הלשכה בעת החלפת נבחרי בבחירות, זאת בכדי למנוע שיתוק בעיקר בנושא תשלומים הדורשים חתימת מורשי החתימה.
  4. התקבלו 2 עובדים בכירים חדשים ללשכה, (מנהל שיווק ורואת חשבון כמנהלת כספים במקום שני בעלי התפקידים שסיימו עבודתם בלשכה) וועדת הביקורת ע"פ הדין אינה חייבת להיות מיודעת לכל קליטת עובד בלשכה וככל שתחפוץ בכך תבקש מהמבקר הפנימי לבחון את התהליך.
  5. ע"פ נהלי הלשכה בוועדת ההתקשרויות צריך להשתתף יו"ר וועדת הביקורת או נציג מטעמו. (זה לא קורה ולפיכך יש מקום לוותר על נוכחותו של נציג הוועדה בוועדת ההתקשרויות כפי שאין נציגות של הוועדה בשום וועדת אחרת של הלשכה) כיו"ר הוועדה אבקש מהוועד המנהל בישיבה הקרובה להסיר בתקנון את החובה של יו"ר וועדת הביקורת להיות חבר בוועדת ההתקשרויות. (אציין שבישיבת הוועד המנהל שהתקיימה בסמוך לאחר ישיבת וועדת הביקורת ובה השתתפתי , מסרתי לוועד המנהל את בקשתי זו והוחלט שהיא תבוצע בנוסף.

הוועדה החליטה שאין צורך בהשתתפות נציגיה כמשקיפים בוועדות האחרות מהטעם שהביקורת על פעילויות של וועדה שבה נציגנו השתתף כמשקיף עלולה להיות פחות עניינית  ופחות אובייקטיבית.