ועדת תקנון

יושב ראש הועדה
חברי הועדה
אירועים
עדכונים משולחן הועדה
תקנון העמותה המוצע לעיון החברים – מכתב מיו"ר ועדת תקנון
מצורף לעיונכם טיוטת תקנון העמותה אשר מוצע לאישורכם
קרא עוד
תקנון חדש המוצע לעיונכם
מצ"ב תקנון הלשכה לאחר שבוצעו בו שינויים שהוצעו ע"י החברים והועדה אישרה אותם.
קרא עוד
תקנון קיים
קרא עוד
הקוד האתי ותקנון ועדת האתיקה המוצע
קרא עוד
הקוד האתי ותקנון ועדת האתיקה הקיים
קרא עוד