יתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים

יתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים

צביקה משבנק

בהמשך לחוזר מס הכנסה 04/2017 בנושא יתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים פרסמה היום רשות המסים טופס חדש שמספרו 417 ושכותרתו: "בקשת מעסיק למשיכת סכום העודף בקופה מרכזית לפיצויים".

מטרת הטופס לפרט את אופן חישוב הסכום העודף בקופה המרכזית לפיצויים וכן בקשה להשיבו למעסיק. לנוחיותכם מצורף לחוזר זה הטופס שפורסם היום באתר רשות המסים.

 

שמירת זכויות העובדים

הכספים שנצברו בקופות המרכזיות לפיצויים נועדו להבטיח את זכויות הפיצויים של העובדים אשר תקופת העסקתם החלה לפני 31.12.2007. משכך נכון ליום 31.12.2018 יש לבחון את זכויות עובדים אלה בשני מישורים כדלקמן:

 1. לבחון האם קיימת תביעה משפטית בקשר לכספי פיצויים של עובדים אלה – יש לקבל את הצהרת היועץ המשפטי של המעסיק ביחס לכך. אם קיימת תביעה כאמור שטרם נסתיימה יש צורך לייעד סכום למטרה זו (להלן – "סכום במחלוקת").
 2. לבחון את חבות הפיצויים (למעט הסכום שבמחלוקת כאמור לעיל) לכל עובדי המעסיק וגם עבור בעלי שליטה (עד לתקרה של 12,230 ₪ לשנה) אשר היו מועסקים ביום 31.12.2007 (להלן ביחד – "החבות לעובדי 2007"). מנגד יש לבחון את היתרות שעומדות לזכות אותם עובדים בקופות אישיות לפיצויים המתנהלות על-שמם (להלן – "הזכויות הצבורות לעובדי 2007"). אם החבות לעובדי 2007 גבוהה מהזכויות הצבורות לעובדי 2007 (דהיינו יש חוסר פיצויים כלפי עובדים אלה) יש לייעד סכום מתוך כספי הקופה המרכזית לפיצויים לטובת מטרה זו (להלן – "סכום לעובדי 2007").

 

שימוש בסכום העודף

אם היתרה הכוללת בקופה המרכזית לפיצויים גבוהה מ- 110% מהסכום במחלוקת ומהסכום לעובדי 2007 דהיינו 110% * (סכום במחלוקת + סכום לעובדי 2007), יראו בסכום ההפרש כעודף (להלן – "העודף בקופה מרכזית"), ויחולו הוראות אלה:

 1. סכום עודף עד לגובה ההפקדות השוטפות לפיצויים שנעשו בשנת המס 2018 בקופות אישיות לפיצויים עבור כלל עובדי המעסיק וללא תלות למועד תחילת העסקתם יועבר מהקופה המרכזית לפיצויים למעסיק כתחליף להפקדות השוטפות לפיצויים כאמור לעיל. העברה זו תוכל להתבצע רק לאחר שהמעסיק ביצע כבר את ההפקדות השוטפות לפיצויים (בשנת המס 2018).
 2. ההעברה למעסיק תיחשב להכנסה בידיו לפי סעיף 3(ד) לפקודה (בשנת המס 2019) ומנגד ההפרשות השוטפות לפיצויים שביצע המעסיק (בשנת המס 2018) יותרו לו בניכוי לצרכי מס לפי סעיף 17(5) לפקודה (בשנת המס 2018).
 3. אם המעסיק לא ינצל את העודף לטובת ההפקדות השוטפות לפיצויים שביצע בשנת המס 2018 למעסיק לא תותר בניכוי הוצאה לצרכי מס בשנת המס 2018 בגין ההפקדות השוטפות לפיצויים עד לגובה סכום העודף שקיים בקופה המרכזית לפיצויים ושלא נוצל למטרה זו.
 4. בדיקת העודף בקופה המרכזית לפיצויים ושימוש בו כאמור לעיל ייעשה אחת לשנה עד ליום 31.03 של השנה העוקבת (דהיינו יש לסיים בדיקה זו עד 31.03.2019).
 5. השבת הכספים למעסיק תבוצע על-ידי מתן הוראה ישירה לקופה המרכזית לפיצויים ולאחר שנתקבל בקופה המרכזית לפיצויים אישור של רואה חשבון או עורך-דין של המעסיק שאכן המעסיק ביצע הפקדות שוטפות לפיצויים לקופות האישיות לפיצויים של העובדים. לזה יש לצרף תחשיב המצביע על האופן שבו חושב העודף בקופה המרכזית לפיצויים – טופס 417.
 6. חוזר מס הכנסה 04/2017 משמש בידי הקופה המרכזית לפיצויים כאישור רשות המסים להחזר הסכומים האמורים למעסיק וכי אין כל צורך באישור מס נוסף.

 

הוראות המס בעת משיכת כספים על-ידי המעסיק

 1. משיכת הכספים מהקופה המרכזית לפיצויים הנה הכנסה חייבת במס לפי סעיף 3(ד) לפקודה.
 2. כל עוד המעסיק מושך מהקופה המרכזית לפיצויים סכום בגובה ההפקדות השוטפות לפיצויים שנעשו בשנת המס הקודמת (בשנת המס 2018) – אין לנכות מס במקור. כל משיכה מעבר לסכום האמור מחייבת ניכוי מס במקור בשיעור 40%.
 3. קיזוז הפסדים כנגד הכנסה זו ייעשה בכפוף לשני התנאים המצטברים:
  • הסכום שנמשך אינו עולה על העודף בקופה המרכזית לפיצויים.
  • למעסיק אין הכנסה אחרת שממנה ניתן לקזז את הפסדיו.

יובהר כי השימוש בשנים 2018/2019 נעשה לצורך הדגמה בלבד

 

חוזר גמל 05/2003 + הבהרה לחוזר מיום 22.08.2018

השבת הכספים למעסיק מחייבת פסק דין הצהרתי של בית הדין לעבודה. חוזר גמל 05/2003 שפורסם על-ידי רשות שוק ההון קובע כי ניתן להשיב למעסיק כספים מקופה מרכזית לפיצויים לפי פסק דין של בית הדין לעבודה ובלבד שהיתרה שתיוותר בחשבונו לאחר שישולמו לו הכספים תכסה את התחייבותו לתשלום פיצויים לעובדיו. ביום 22.08.2018 פרסמה רשות שוק ההון הבהרה ולפיה בדיקת היתרה שתיוותר בחשבון תיעשה רק ביחס לעובדים שתחילת העסקתם קדמה ליום 31.12.2007 ושעדיין מועסקים אצל המעסיק.

 

העתק לפקיד השומה

על המעסיק חלה חובה להעביר העתק מטופס 417 לפקיד השומה.

 

צביקה משבנק רו"ח  (LL.MTZVIKA MESHBANK C.P.A. (ISR)                                   

להעברת פניה לייעוץ : לחץ/י כאן

כתובת המשרד: מגדל משה אביב, ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520 (קומה 25)

כתובת למשלוח דואר: קאפח 7/31 ראשון לציון 75730 

טלפקס: 03-7535536  נייד: 052-3493929  דוא"ל: tzvika66@bezeqint.net

 

לחוזרים קודמים :

חוזר 268 – מענק עקב מוות

חוזר 267 – תגמולים עד ינואר 2000

חוזר 266 – כוחות הביטחון

חוזר 265 – מענק פרישה מעל 32 שנים

חוזר 264 – יתרת ההון הפטורה ממס

חוזר 263 – נכות ומיסוי פנסיוני

חוזר 262 – עדכון סכומים ותקרות ביטוח לאומי לשנת 2019

חוזר 261 – קרן השתלמות לאחר פטירה

חוזר 260 – עדכון סכומים ותקרות 2019