יתרת ההון הפטורה ממס

יתרת ההון הפטורה ממס

צביקה משבנק

סעיף 9א לפקודה קובע את הוראות הפטור ממס ביחס לקצבה מזכה, קצבה מוכרת והיוון קצבה. הסעיף תוקן בהרחבה במסגרת תיקון 190 לפקודה בינואר 2012 ונקבעו בו הוראות חדשות ביחס לאופן חישוב הפטור ממס לקצבה מזכה וקצבה מוכרת.

 

עיקרי השינויים בקשר לקצבה מזכה

 1. העלאת שיעור הפטור ממס לקצבה מזכה מ- 35% ל- 67% בהדרגה עד לשנת 2025.
 2. קביעת עיקרון של פטור ממס אחיד לקצבה ללא קשר לגובה הקצבה בפועל.
 3. קביעת מכניזם חדש לצורך חישוב השפעת מענקי פרישה פטורים ממס שהתקבלו על הפטור ממס לקצבה מזכה – נוסחת הקיזוז (יתרת ההון הפטורה ממס).

 

כאמור בסעיף נקבע מכניזם חדש המכונה יתרת ההון הפטורה ממס. יתרת ההון הפטורה ממס אמורה לייצג את הפטור ממס לקצבה מזכה לכל תוחלת החיים אך לעניין הסעיף נקבעה תוחלת חיים קבועה של 180 חודשים לגבר ולאישה כאחד.

המכניזם החדש נועד לקבוע מהו הפטור ממס לקצבה מזכה והוא כולל בתוכו התייחסות רחבה למענקי פרישה פטורים ממס שקיבל הנישום. מטרת החישוב הנה לקבוע בכמה קטן הפטור ממס לקצבה מזכה אגב קבלת מענקי פרישה פטורים ממס ובמילים אחרות כמה פטור ממס יוותר לקצבה מזכה לאחר קבלת מענקי פרישה פטורים ממס.

 

הפילוסופיה מאחורי המכניזם החדש הנה שמי שניצל פטור ממס מרבי למענקי פרישה לתקופת עבודה של 32 שנים יישלל ממנו פטור ממס לקצבה מזכה בשיעור 35% מתקרת קצבה מזכה.

 

אולם כאשר מחשבים את הפטור ממס בשיעור 35% מתקרת קצבה מזכה בסך 8,480 ₪ לחודש לתקופה של 180 חודשים מגלים שהתוצאה אינה מתאזנת מול הפטור ממס למענקי פרישה בסך 12,380 ₪ לתקופה של 32 שנים. כדי לאזן את החישוב יש להכפיל את מענקי הפרישה הפטורים ממס במקדם קבוע של 1.35. לאחר הכפלה ב- 1.35 התוצאה מתאזנת לחלוטין והמטרה הושגה.

 

                      פטור ממס לקצבה        פטור ממס למענקי פרישה

35% * 8,480 * 180   =        12,380 * 32 * 1.35

מסקנה – מי שמנצל פטור ממס מרבי למענקי פרישה לתקופת עבודה של 32 שנים מאבד פטור ממס בשיעור 35% מתקרת קצבה מזכה. אמנם המכניזם מבוסס על תוחלת חיים של 180 חודשים אך עמדת רשות המסים הנה כי אבדן הפטור ממס הנו לכל תוחלת החיים ואינה מסתיימת כמובן לאחר התקופה האמורה.

משהבנו את המכניזם ניתן להתקדם שלב ולהגיע ליתרת ההון הפטורה ממס. הנוסחה הסופית:

 

49% * 8,480 * 180

(מענקי פרישה פטורים ממס לתקופה של 32 שנים * 1.35)

יתרת ההון הפטורה ממס

 

בנוסחה מציבים שיעור 49% ולא 35%. בשיטה זו מקבלים את הפטור ממס לקצבה שכולל גם את תוספת הפטור ממס בשיעור 14% מתקרת קצבה מזכה שנקבעה בתיקון 190 לפקודה. כמו כן ניתן לראות שהמשתנה היחיד בנוסחה הנם מענקי הפרישה הפטורים ממס שהתקבלו כאשר כל יתר המרכיבים קבועים בחוק.

 

מכיוון שכיום הפטור ממס לקצבה מזכה הנו בשיעור 49% והפגיעה בפטור ממס לקצבה מזכה לא תעלה בשום מקרה על 35% יוצא כי בשום מקרה הפטור ממס לקצבה מזכה לא יקטן כיום משיעור 14% (הפטור ממס שאינו מותנה). מי שהבין זאת הבין הכל!

 

הסיבה לכך הנה שבעת הפיכת קופות הגמל לתגמולים לקופות גמל לא משלמות לקצבה במסגרת תיקון 3 לחוק קופות הגמל בינואר 2008 נעלם מין העולם מסלול החיסכון ההוני הפטור ממס. כאן המקום להזכיר כי הפטור ממס לקופות גמל לתגמולים אינו מותנה באי קבלת מענקי פרישה פטורים ממס ומשכך עומד הוא בפני עצמו. בדיוני הוועדות השונות שדנו בתיקון 3 לחוק קופות הגמל נאמר כי מטרת התיקון אינה "להרוג" את המסלול ההוני הפטור ממס אלא ליצור מצב שבו החיסכון הפנסיוני יופנה תחילה לאפיק קצבתי כדי שלכל אדם תהא בגיל פרישה קצבה מזערית שלא תפחת מ- 4,512 ₪ לחודש. מי שתהא לו קצבה מזערית יוכל למשוך בפטור ממס כספים שנחסכו בקופות גמל מינואר 2008 בדרך של היוון קצבה ללא כל תלות אם קיבל מענקי פרישה פטורים ממס (הפטור ממס שאינו מותנה) בדומה למשיכה פטורה ממס מקופות גמל לתגמולים. לכן כל גמלאי שיש לו קצבה מזערית רשאי למשוך בפטור ממס כספים שנחסכו בקופות גמל מינואר 2008 בסכום שלא יפחת מיתרת הון פטורה ממס בשיעור 14% מתקרת קצבה מזכה. מכיוון ששיעור הפטור ממס לקצבה מזכה גדל בשנים הבאות הסכום ההוני הפטור ממס לא יפחת מהבאים:

2019

213,696 = 180 * 8,480 * 14%

2020

259,488 = 180 * 8,480 * 17%

2025

488,448 = 180 * 8,480 * 32%

דגשים והבהרות

 1. תקופת העבודה שנלקחת בחשבון הנה 32 שנות עבודה בפועל. שנים שבהן הפורש לא עבד לא נספרות ויש לדלג עליהן עד להשלמת 32 שנות עבודה בפועל. יוצא אם כך שלפעמים יש צורך ללכת אחורה תקופה העולה על 32 שנים אך בכל מקרה לא ייכללו מענקי פרישה פטורים ממס לתקופת עבודה העולה על 32 שנות עבודה בפועל.
 2. פטור ממס לקצבה מזכה מגיע רק בגיל הזכאות. גיל הזכאות הנו המאוחר מבין גיל הפרישה לבין הגיל בו התקבלה הקצבה המזכה לראשונה. בדיקת טווח ה- 32 שנים נעשית מגיל הזכאות לאחור.
 3. במצבים בהם התקבל מענק פרישה פטור ממס לפני גיל הזכאות יש להצמידו למדד החל מהמועד שהתקבל ועד לתחילת השנה בה חל גיל הזכאות.

 

מענקי פרישה פטורים ממס שאינם נכללים בנוסחה

 1. מענק פרישה מיוחד לפורשי כוחות הביטחון – צה"ל, משטרה, שב"ס, שב"כ ומוסד.
 2. מענק פרישה שהתקבל לפני 01.01.2012 במועד שהנו לפחות 15 שנים שלפני תחילת קבלת הקצבה המזכה לראשונה.
 3. מענק שנים עודפות שהתקבל לפני 01.07.2012.
 4. מענק פרישה בעד שנות עבודה שלאחר גיל הזכאות. יש לקחת את מענק הפרישה הפטור ממס ולחלקו בסך שנות העבודה = מענק פטור ממס לכל שנת עבודה. את התוצאה יש להכפיל במספר שנות העבודה שלאחר גיל הזכאות.
 5. מענק פרישה לתקופה שקדמה ל- 32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות. יש לקחת את מענק הפרישה הפטור ממס ולחלקו בסך שנות העבודה = מענק פטור ממס לכל שנת עבודה. את התוצאה יש להכפיל במספר שנות העבודה שקדמו ל- 32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות.
 6. מענק פרישה לעובד שפרש מעבודה מחמת נכות צמיתה בשיעור 75% לפחות.

 

פטור ממס חודשי

כדי לחשב את הפטור ממס החודשי לקצבה המזכה כל שנותר הוא לחלק את יתרת ההון הפטורה ממס ב- 180 ולקבל את סכום הפטור ממס החודשי ב- ₪. אם ניקח את הפטור ממס ב- ₪ ונחלק בתקרת קצבה מזכה בסך 8,480 ₪ נקבל את הפטור ממס לקצבה מזכה ב- %.

 

היוון קצבה

כאמור יתרת ההון הפטורה ממס מייצגת את הפטור ממס לקצבה על-פני תוחלת החיים. מי שמעוניין להוון קצבה יכול להשתמש ביתרת ההון הפטורה ממס לצורך היוון קצבה פטור ממס גם כן. רשות המסים מאפשרת לכל אדם להוון קצבה פטורה ממס בגובה יתרת ההון הפטורה ממס ובלבד שיש לו קצבה מזערית שלא תפחת מ- 4,512 ₪ לחודש בפועל.

 

טופס 161ד

את הטופס ימלא כל גמלאי שהגיע לגיל הזכאות והמעוניין לקבל פטור ממס לקצבה מזכה או להיוון קצבה מזכה לפי סעיף 9א לפקודה (ראה/י חוזר 236).

 

צביקה משבנק רו"ח  (LL.MTZVIKA MESHBANK C.P.A. (ISR)                                   

להעברת פניה לייעוץ : לחץ/י כאן

כתובת המשרד: מגדל משה אביב, ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520 (קומה 25)

כתובת למשלוח דואר: קאפח 7/31 ראשון לציון 75730 

טלפקס: 03-7535536  נייד: 052-3493929  דוא"ל: tzvika66@bezeqint.net

 

לחוזרים קודמים :

חוזר 260 – עדכון סכומים ותקרות 2019

חוזר 261 – קרן השתלמות לאחר פטירה

חוזר 262 – עדכון סכומים ותקרות ביטוח לאומי לשנת 2019

חוזר 263 – נכות ומיסוי פנסיוני