מטרות הלשכה

מטרות הלשכה

 • לארגן את סוכני הביטוח במסגרת ארצית ובמסגרות מקומיות.

 • לשמש ארגון יציג ומייצג לסוכני הביטוח בענייניהם בארץ ובחו"ל.

 • לפעול למען קידום האינטרסים הכלכליים, המקצועיים, החברתיים והתרבותיים של חברי הלשכה.

 • לעמוד על משמר המקצוע ורמתו למען הגנת עניניו של המבוטח

 • לקיים פיקוח וביקורת מקצועיים לגבי חברי הלשכה ולקבוע כללי נוהג מחייבים וכללי אתיקה מקצועיים.

 • לשפר את תנאי עבודתם של חברי הלשכה, לפקח על הכשרתם המקצועית

  לרבות פיקוח על רמת ההתמחות של העתידים להיות סוכני ביטוח.

 • להסדיר את יחסי חברי הלשכה בינם לבין עצמם ובין הלשכה לחבריה.

 • להסדיר את יחסי חברי הלשכה עם המבטחים והמבוטחים.

 • לקיים סמינריונים וכינוסים בקשר למקצוע ולהשתלמויות בו.

 • לייסד ולקיים מוסדות כלכליים ע"י הלשכה לשם קידום ענייניה בין חבריה, לרבות קרנות ביטוח, פנסיה ומוסדות אחרים של עזרה הדדית לחבריה. להוציא עתונות וספרות מקצועית.

 • לטפל בנושא יחסי הציבור של הלשכה כלפי חוץ.