תחרות אמיתית – הפחתת רגולציה משולחנו של לוביסט הלשכה – לירן בן הרוש

בתחילת השבוע יצא נשיא הלשכה בקריאה ברורה לשר האוצר המיועד לפעול ולהחזיר את נציגות לשכת סוכני הביטוח לוועדה המייעצת לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון . הקריאה היא המשך ישיר לפעילות הלשכה בנושא ולשאילתה שהגיש בשם הלשכה ח"כ יצחק פינדרוס (יהדות התורה) לשר האוצר היוצא ח"כ אביגדור ליברמן בדבר פעילותה והרכבה של הוועדה. כזכור, נציגי הלשכה הוצאו מהמועצה המייעצת לפיקוח על רשות שוק ההון דאז, עת המעבר להיותה רשות. פעולה זו מהווה סכנה לאינטרסים של ציבור המבוטחים ואזרחי המדינה אשר קולם לא נשמע כיום.

מתוך נוסח השאילתה :

"בהתאם להוראות החוק על הוועדה למנות 7 חברים. על פי פרסומים באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הרכב הוועדה, נכון למועד כתיבת שורות אלו, איננו מונה 7 חברים בפועל.

  • האם מדובר בהליך תקין ?
  • כמה זמן הוועדה פועלת בהרכב חסר ?

 

בהתאם לקבוע בסעיף 4(ב()4 )לחוק: " שלושה מחברי הוועדה יהיו אנשי משק וכלכלה, או אנשי סגל או מי שהיו אנשי סגל במוסדות להשכלה גבוהה, שהם בעלי ניסיון או השכלה בתחום הביטוח או קופות הגמל, ואולם לא ימונו כחברים בוועדה יותר משני אנשי משק וכלכלה או פחות מאיש משק וכלכלה אחד; חברי הוועדה האמורים לא יעסקו בעסקי ביטוח או קופות גמל, בייעוץ או בשיווק פנסיוני או בהפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית"

  • מיהם שלושת חברי הוועדה המשמשים בה מכוח סעיף זה
  • האם מישהו מהם בעל ניסיון פרקטי מוכח בתחום הביטוח? 3

בהתייחס לנושאים הקשורים בפעילותם של סוכני הביטוח באופן ישיר ו/או עקיף:

  • כמה פעמים הוועדה התכנסה ו/או נתנה דעתה במהלך השנים 2022-2018
  • כמה פעמים הוועדה התכנסה ו/או נתנה דעתה בהרכב חסר כעולה מפרסומי אתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון?

 

כניסת חברות ביטוח נוספות לישראל

האם פתיחת שוק הביטוח הישראלי לחברות זרות תוביל לבסוף להפחתת הרגולציה בענף ולהכנסתם של מוצרי ביטוח נוספים. שאלה זו מונחת לפתחו של שר האוצר הנכנס. פעילות הלשכה מול משרד האוצר והכנסת ה- 25 לפתיחת השוק, עומדת בבסיס הרציונל בו תחרות  חופשית משמעותה מטבעה – הפחתת רגולציה ותיקון עיוותים. הלשכה מקיימת פגישות עם מקבלי ההחלטות בעניין ועורכת מחקר מקצועי בנושא בכדי להגיש את מסקנותיו לשר הנכנס.

 

ביטוח חסר לקבלנים בענף הנדל"ן

אחד מרבי השיח המרתקים שהתקיימו בוועידת ענף הביטוח באילת עסק בנושא ביטוח (החסר) לקבלנים בענף. חברות הביטוח צמצמו

את מחלקות ענף הבניה והקבלנים מדווחים על קושי ניכר לבטח פרוייקטים. החברות שכן מבטחות העלו את התעריפים, כך שההתיקרות יחד עם חוסר הוודאות והמגמה בעניין, מקשים על קבלנים בענף לתמחר פרוייקטים כמו כן להתמודד במכרזים דבר אשר עלול להוביל להתייקרות נוספת במחירי הדיור. הלשכה פועלת בימים אלו כדי לקיים דיון משותף של הגורמים הנוגעים בנושא כדי להביא לפיתרון בהקדם האפשרי.