חשיבות אישור קיום בטוח – בקשי יפת, יו"ר סניף באר שבע בלשכת סוכני הביטוח

בהתקשרויות של מבוטחים לקבלת עבודה  , נדרשים מבוטחים ע"י מזמיני עבודה  להמציא אישור קיום בטוח ע"פ חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (בטוח)1981 ובהתאם לחוזר המפקח  1/9/2019,

מבקשי אישור  דורשים זאת כתנאי להתקשרות בהסכמים רבים היום ,דבר הגורם לעיתים לקשיים  וחסם בהתקשרויות  ,

מניסיוני נספח בטוח שמתבקש לעיתים + אישור קיום בטוח אלו  מסמכים  שמיטיבים   ומסדירים  לחיוב  ולטובת כל הצדדים  שקשורים  .

מבוטח ,   סוכן הבטוח ,   חברת הבטוח ,  מבקש האישור .

למבוטח

אישור קיום בטוח שהמבוטח מתבקש להמציא + נספח בטוח שהמבוטח מתחייב במסגרת קבלת עבודה  גורם  לשיפור תנאי הכיסוי של המבוטח  , ומפחית חשיפה לסיכונים שהיה חשוף מסיבות שונות, בעת אירוע או נזק יש משמעות  וחשיבות גדולה  בקיום הכיסויים .

ביטול חריגים וסייגים הקיימים בפוליסה  והרחבות שניתן להרחיב  .

לדוגמא – וידוי ביטול חריג רשלנות רבתי שניתן בעקבות דרישה בנספח  , כיסוי לתביעות מל"ל  בצד שלישי (תביעות בטוח לאומי )  רכוש מזמין העבודה יכוסה  בכיסוי פוליסת כצד שלישי , כיסוי נזק שנגרם משימוש בצמ"ה,  כיסויים אלו  ועוד רבים ניתנים ללא תוספת פרמיה ומשפרים את כיסוי למבוטח .

לסוכן

ביצוע  הנדרש באישורי הבטוח  מונע אי בהירות מול הלקוח וחברת הבטוח ביחס לכיסויים הקיימים והמתבקשים באישור.

ביצוע המתבקש  בנספח הבטוח  בהתאם למחויבות  המבוטח לבצע במסגרת ההתקשרות עם מזמין העבודה  נעשים ע"י סוכן בטוח . תוצאת קיום  הדרישות  משפרים את   הכיסוי הביטוח .
הבנת הנדרש וביצוע בהתאם לנדרש באישור  ע"י סוכן הבטוח , מעידה על מקצוענות  ושרות איכותי ומדויק  למבוטח ע"י הסוכן.

לחברת הבטוח

ביצוע ההרחבות הנדרשות ע"י חברת הבטוח בהתאם לנדרש שאישור קיום הבטוח +נספח הבטוח  מאפשרים בעת אירוע לתת מענה חיובי למבוטח שמשלם לעיתים  שנים רבות ומצפה בעת צרה/אירוע לקבלת תמיכה ותגמול שלצערנו מדי פעם לא מתאפשר עקב חוסר בכיסוי מתאים.

למזמין העבודה

למזמין העבודה יש חשיבות גדולה מאוד בקבלת אישור קיום בטוח  וביצוע בטוח בהתאם לנספח כתנאי להמשך התקשרות עם ספק זה או אחר . ספק שאינו ממציא אישור קיום בטוח כנראה אינו ראוי לביצוע עבודה והסיבות הן רבות  – לדוגמא  חברת בטוח לא ימציאו  אישור בטוח  לספק שאין ברשותו ניסיון וידע  מתאים לביצוע הנדרש ,עבר והתנהלות בעבר בעייתית  ,חשיפה לסיכונים  שחברת הבטוח מודעת עקב ניסיונה בעבר  בטיפול באופי עבודה מסוים או בספק/לקוח שלא עומד בדרישותיה . זה אומר שמעבר לכיסוי הביטוח עצם המצאת האישור ע"י חברת הבטוח והסכמתה  זו  תעודת הכשר שהספק חיובי  ועומד בדרישות .

מזמין עבודה יכול לקבל  אישור על אתראה שיקבל  לפני  ביטול או שינוי לרעה בתנאי הבטוח ע"י חברת הבטוח .

מונע תביעות שיבוב כנגד מזמין העבודה .

מכסה  בכיסוי הביטוח את מזמין העבודה

גורם חשוב  לקבלת כיסוי רחב ומקצועי שנדרש בביצוע העבודה ולאחר סיום העבודה , ונותן מענה גם בתקופה שיש אחריות  .

התנאים הקיימים באישור קיום  ומיטיבים עם מזמיני עבודה /מבוטח גוברים על תנאי הפוליסה וזה חשוב מאוד.

למבוטח

חשיבות ביצוע הנדרש באישור קיום בטוח +נספח משפרת  משמעותית את הכיסוי למבוטח ומקטינה את חשיפתו במקרה של נזק.

קיימת חשיבות רבה לפני התקשרות עם מזמין עבודה  לבצע התייעצות עם סוכן הבטוח לווידוי  עלות  הכיסויים שנדרשים ,וזאת  על מנת לתקצב את ההצעה בהתאם וגורם חשוב  בעמידה בדרישות המזמין  , פעמים רבות לקוחות לא מבצעים בדיקה עם סוכן הבטוח  טרם קבלת עבודה , דבר שגורם לאי עמידה בנדרש וחילוט ערבויות שניתנו , או לתקצוב שגוי של ההצעה דבר הגורם נזק כספי ניכר בהמשך למבוטח .

לקוחות רבים בעת מתן הצעה להתקשרות עם מזמין עבודה ,  מתייחסים לנושא הבטוח כדבר זניח ופשוט בהתאם  לניסיונם בעבר ולא מודעים לשינויים רבים שמתחוללים הן מבחינת הכיסויים והן מבחינת עלות ולעיתים אם בכלל ניתן לקבלם . דבר שגורם להפסד ,לעוגמת נפש, לאי עמידה בהתחייבויות וכל זה יכול היה להימנע לו הייתה מתקיימת התייעצות עם סוכן בטוח בנושא הבטוח המתבקש  טרם הגשת ההצעה.

לסיכום

אישור קיום בטוח +נספח בטוח היינו מסמך חשוב  ולמזמיני עבודה, למבוטח , לסוכן הבטוח ,לחברת הבטוח.

 

                                                                                    סו"ב, בקשי יפת

                                                        יו"ר סניף באר שבע והדרום בלשכת סוכני הבטוח בישראל