מפעילות הלשכה מול רשות שוק ההון – עדכון נכון ליום 23.10.2022

1. הפליה בוטה כלפי אזרחי ישראל מהחברה הערבית המבקשים לרכוש ביטוח חובה
פניית הלשכה לרשות שוק ההון במטרה להביא את זעקתם של המבוטחים (וסוכני הביטוח) הערבים אזרחי המדינה בדבר הפליה בוטה נגדם נוכח עדויות לפעולות פסולות מצד חברות הביטוח בממשק פעילותן מול סוכני ביטוח מהחברה הערבית אשר כתוצאה מהן נמנע מלקוחותיהם של אותם סוכנים לרכוש כיסוי ביטוחי לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970. פניית הלשכה לממונה על רשות שוק ההון לוותה בהעתק ליועצת המשפטית לממשלה ולאור הצורך בהתערבות לשם עצירת כשל השוק אשר, ככל הנראה, לא נצליח לתקנו ללא התערבות רגולטורית. בפניית הלשכה נכתב: "הלשכה מצפה מהממונה לא לשקוט אל שמריו ולפעול בדחיפות ובאופן מיידי להפסקת הנורמה שהשתרשה בתהליך העבודה של המבטחות המתוארות במכתבנו זה ולהורות על איסור פעולות דומות מסוג זה לכלל המבטחות".

 

2. אי-אכיפת איסור ייעוץ פנסיוני על-ידי תאגידים בנקאיים מחוץ לכתלי סניפי הבנק

לאחר שהלשכה פנתה לרשות שוק ההון וביקשה לחדול מהמשך עמדת הממונה על רשות שוק ההון לאי-אכיפת האיסור בדבר ייעוץ פנסיוני על-ידי תאגידים בנקאיים מחוץ לכתלי סניפי הבנק, ומשלא נתקבלה כל התייחסות מצד רשות שוק ההון, לא נותרה הברירה בידי הלשכה וזו פנתה ועתרה לבג"ץ למתן צו על תנאי במסגרתו מבוקש מביהמ"ש להורות לממונה על רשות שוק ההון לבטל את נייר העמדה, להורות לממונה על רשות שוק ההון לפרסם הבהרה מטעמו לפיה האיסור בדבר ייעוץ על-ידי תאגידים בנקאיים מחוץ לכותלי סניפי הבנק תקף ומעוגן בסעיף 11(ה) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005 ולהורות לממונה על רשות שוק ההון כי זה יורה לגופים בנקאיים שהם בעלי רישיון מכוח חוק הייעוץ, לפעול בהתאם להוראות החוק האמור כמו גם אכיפתו.

 

3. עדכון חוזר ממשק אינטרנטי (הרשאות לאתר הר הביטוח)

בהמשך לפניות ומהלכים יזומים שערכה הלשכה מול רשות שוק ההון תוקן החוזר (חוזר ביטוח 2022-1-15 מיום 21.9.2022) ובהתאם להוראותיו המעודכנות, תתאפשר הרשאת צפייה לאתר הר הביטוח לעובדי משרד סוכן הביטוח. טרם התיקון לחוזר, הרשאת צפייה לאתר הר הביטוח התאפשרה לעובדי חברות הביטוח בלבד וכעת בעקבות התיקון לחוזר סוכן ביטוח יחיד רשאי למנות 2 מורשי צפייה מטעמו וסוכן תאגיד רשאי למנות מורשי צפייה שמספרם כפול ממספר סוכני הביטוח המדווחים בדיווח השנתי לרשות, ובלבד שעבודתם של מורשי הצפייה קשורה לפעולת הצירוף לביטוח או קשורה למתן מידע למבוטח. לאור הצורך בהיערכות טכנולוגית, תחילתן של ההוראות המתוקנות החל מיום 1.2.2023.

 

4. עדכון חוזר שירות סוכנים ויועצים

בהמשך להצגת השגות עמדת הלשכה לאחר פרסום טיוטת החוזר שלוו בשיחות ופגישות חוזרות מול נציגי הרשות, במסגרת התיקון לחוזר, ניתנה הבהרה מפורשת בהתייחס ללקוחות מועברים (מכירת תיק ביטוח) שאין לקשור בין ההוראה להמשך תשלום העמלה לסוכן. בנוסף, עפ"י המלצת הלשכה, פעלה הרשות להנפיק מספרי רישיונות חדשים למחזיקים ברישיון סוכן ביטוח יחיד – זאת במטרה למנוע הפגיעה בפרטיותו של הסוכן – כזכור, בהתאם לחוזר השירות נדרש בעל הרישיון להציג בפרסומיו את פרטיו לרבות מספר רישיונו.

 

5. חוזר הנהגת כתבי שירות

הלשכה נלחמה על עמדתה בהתייחס להוראות שעניינן בהגבלת שיווק כתבי השירות שלא באמצעות חברת הביטוח והצליחה להשיב המצב לקדמותו בהתייחס למבחנים להנהגת כתבי שירות שעניינם בשירותי דרך לרכב, כמו גם שירות תיקון שמשות. העבודה בעניין חוזר זה לא הסתיימה – לעניין כתבי שירות בתחום הבריאות נקבעה פגישה בין נציגי הלשכה בתחום המקצועי לבין נציגי הרשות.

 

6. בג"ץ אזרחים ותיקים (חוזר הצירוף)

נכון למועד זה, במסגרת העתירה שהגישה הלשכה הודיע ביהמ"ש העליון כי הוא נותן ארכה אחרונה (עד ליום 24.10.2022) לרשות שוק ההון על מנת שזו תגיש תגובתה המקדמית כפי שהתבקשה לעשות בהוראת ביהמ"ש העליון.