נזקי צנרת

מה השתנה בחוזר  2016-1-21 "תיקון הוראות החוזר המאוחד"  שנכנס לתוקף בתאריך 3.9.2017?

מצב קיים (שחר / ש.כ.ל / פמי / מילגם) מצב חדש
שיטת הקפיטציה  (תשלום פר כיסוי) תשלום בגין כל אירוע ישירות לשרברב
השתתפות עצמית ששולמה לשרברב השתתפות עצמית משולמת לחברה.
בחירת השרברבים הייתה ע"י ספק השרות השרברב חתום ישירות מול חברת הביטוח.
חברת השרברבים הייתה מפעילה שמאי בהתאם להחלטה חברת הביטוח אחראית למנות את השמאי.
גובה נזק מקסימאלי בטיפול הספק 18,500 ₪ אין הגבלת סכום.
לא נרשמה תביעה לפוליסה עד 18,500 ₪ נרשמת תביעה בגין כל אירוע (משפיע על L/R  של הסוכן)
הספק היה ממנה  מאתר חברת הביטוח ממנה את המאתר.
פרמיה אחידה לכל נכס / קומה / סכום ביטוח פרמיה משתנה בהתאם לסכום הביטוח.
חברת הביטוח לא הייתה מעורבת בכל אירוע חברת הביטוח מעורבת בכל תביעה
השתתפות עצמית קבועה השתתפות עצמית משתנה בהתאם לסכום הביטוח
חוסר היכולת לבחירת השרברב אפשרות בחירת שרברב מתוך רשימת השרברבים באתר החברה (ובהתאם לציון)