נכות ומיסוי פנסיוני

נכות ומיסוי פנסיוני

צביקה משבנק

אזרחים רבים בישראל סובלים ממחלות, פציעות והפרעות שונות (לרבות נפשיות) המעניקות להם נכות. דיני המס בישראל מתייחסים למצבים שכאלה ומעניקים לאזרחים אלה הטבות מס משמעותיות. ככלל, רשות המסים לא עוסקת בנושאים רפואיים והיא סומכת את ידה על גופים אחרים בכל הקשור לבחינה ולקביעה האם אדם נכה או לאו (בעיקר על המוסד לביטוח לאומי).

סעיף 9(5) לפקודה – פטור ממס לנכה או עיוור

הסעיף מעניק פטור ממס לנכה או עיוור. הסעיף מבחין בין הכנסה מיגיעה אישית להכנסה שאינה מיגיעה אישית וקובע את מנגנון חישוב הפטור ממס. עמדת רשות המסים הנה שנכות לעניין זה הנה נכות רפואית בלבד (ולא נכות תפקודית) וכן שהפטור ממס הנו אישי והוא אינו ניתן להעברה.

מיהו נכה או עיוור?

 1. מי שנקבעה לו נכות בשיעור 100%.
 2. מי שנקבעה לו נכות בשיעור 90% לפחות עקב פגיעה באיברים שונים ובלבד ששיעור הנכות נקבע לפי חישוב מיוחד ואילולא החישוב המיוחד היתה נקבעת לו נכות בשיעור 100%.
 3. מי שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור העולה על 89% לפי חישוב מיוחד.
 4. מי שנלקח ממנו כוח הראיה כליל או מי שסובל מליקוי ראייה חמור (מי שנושא תעודת עיוור ממשרד העבודה והרווחה – השירות לעיוור).
 5. מי שנקבעה לו נכות לפי אחד מהחוקים הבאים:
  • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט – 1959 [נוסח משולב].
  • חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד – 1954.
  • חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז – 1957.
  • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל – 1970.
  • פרקים ה, ט, י"ג או י"ג1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995.
  • חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד – 1994.
 6. מי שנקבעה לו נכות לפי תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), התש"ם – 1979. הקביעה נעשית על-ידי המוסד לביטוח לאומי במסגרת ועדה רפואית עבור רשות המסים. את הבקשה לוועדה הרפואית יש להגיש על-גבי טופס 169/א והיא כרוכה בתשלום אגרה.

סעיף 9(5)(א) לפקודה – פטור ממס להכנסה מיגיעה אישית

הסעיף מעניק פטור ממס להכנסה מיגיעה אישית והוא חל רק במקרה בו ההכנסה מיגיעה אישית גבוהה מ- 73,800 ₪ לשנה.

בכל הקשור למיסוי פנסיוני, הכנסה מיגיעה אישית כוללת בעיקר הכנסה מקצבה (זקנה, נכות, שאירים), היוון קצבה ומענק פרישה.

יצוין כי הפטור ממס לפי סעיף 9(5)(א) הנו בנוסף לפטור ממס למענק פרישה לפי סעיף 9(7א) (משכורת אחרונה עד 12,380 ₪ לכל שנת עבודה), לפטור ממס לקצבה מזכה לפי סעיף 9א (49% מתקרת קצבה מזכה בסך 8,480 ₪ לחודש) ולפטור ממס להיוון קצבה מזכה לפי סעיף 9א (יתרת ההון הפטורה ממס).

בהתאם לסעיף הפטור ממס מוענק כתלות בתקופת הנכות שנקבעה כדלקמן:

 1. נקבעה נכות לתקופה עד 184 יום – לא מוענק פטור ממס.
 2. נקבעה נכות לתקופה שבין 185 יום עד 364 יום – מוענק פטור ממס עד לסכום של 73,800 ₪ לשנה בלבד.
 3. נקבעה נכות לתקופה של 365 יום או יותר – מוענק פטור ממס עד לסכום של 615,600 ₪ לשנה.
 4. נקבעה נכות המזכה בפטור ממס לחלק משנת המס – מוענק פטור ממס יחסי לתקופת הפטור בשנת המס והתקרות שהוזכרו לעיל יחושבו גם הן באופן יחסי כדלקמן:
  • סכום ההכנסה הזכאי לפטור ממס יהא סכום ההכנסה השנתי כשהוא מוכפל במספר ימי הנכות בשנת המס ומחולק ב- 365.
  • סכום התקרה יהא סכום התקרה הרלוונטית כשהוא מוכפל במספר ימי הנכות בשנת המס ומחולק ב- 365.
 5. נקבעה נכות לתקופה שבין 185 יום עד 364 יום והנכות מחולקת על 2 שנות מס – סכום הפטור ממס ב- 2 שנות המס גם יחד לא יעלה על 73,800 ₪.

 

דוגמא

לאדם נקבעה נכות רפואית בשיעור 100% לתקופה של 365 יום החל מיום 01.10.2018. הכנסתו בשנת 2019 הנה 600,000 ₪ (משכורת).

 

פתרון

נקבעה נכות המזכה בפטור ממס לחלק משנת המס – מוענק פטור ממס יחסי לתקופת הפטור בשנת המס והתקרות שהוזכרו לעיל יחושבו גם הן באופן יחסי כדלקמן:

 • סכום ההכנסה הזכאי לפטור ממס יהא סכום ההכנסה השנתי (600,000) כשהוא מוכפל במספר ימי הנכות בשנת 2019 (273) ומחולק ב- 365 => 448,767 ₪.
 • סכום התקרה יהא סכום התקרה הרלוונטית (615,600) כשהוא מוכפל במספר ימי הנכות בשנת 2019 (273) ומחולק ב- 365 => 460,435 ₪.
 • מכיוון שההכנסה היחסית (448,767) נמוכה מתקרת הפטור ממס היחסי (460,435) – מוענק פטור ממס להכנסה בגובה 448,767 ₪.

 

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות

חשוב להדגיש כי הפטור ממס לפי סעיף 9(5)(א) מתייחס רק לחבות המס לפי פקודת מס הכנסה וכי הוא אינו פוטר מחובת תשלום וניכוי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות. פטור מתשלום וניכוי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ייקבע בהתאם למבחנים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995. כך למשל גבר נכה שמקבל פנסיה מכוח חיקוק או הסכם עבודה לגמלאים בפרישה מוקדמת (פנסיה מוקדמת) שפטורה ממס לפי סעיף 9(5)(א) אינו פטור מתשלום וניכוי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות אלא אם נקבע שהוא פטור מכך בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995.

 

סעיף 8(ג)(3) לפקודה – פריסת מענק פרישה או היוון קצבה

ניתן לקבל פטור ממס לפי סעיף 9(5)(א) כנגד מענק פרישה חייב במס או היוון קצבה חייב במס שנפרסו לפי סעיף 8(ג)(3). בהתאם לעמדת רשות המסים בפריסה קדימה הפטור ממס מוענק רק בעת הגשת הדו"ח השנתי לרשויות המס ולא במועד הפריסה. אולם, בשנת הפרישה וככל שקיימת נכות כאמור, מוענק פטור ממס לפי סעיף 9(5)(א) כנגד מענק הפרישה בנוסף לפטור ממס לפי סעיף 9(7א) ורק את היתרה החייבת במס פורסים קדימה לפי סעיף 8(ג)(3). לגבי יתרת מענק הפרישה החייב במס שנפרס – החזר המס בגינו יתקבל לאחר הגשת הדו"ח השנתי לכל שנת פריסה בנפרד בו ישודר הסכום היחסי שנפרס כסכום פטור ממס בשדה 209.

 

דוגמא

לאדם נקבעה נכות רפואית בשיעור 100% לצמיתות. וותק בעבודה – 40 שנים. פרישה ביום 31.12.2018 בגיל 67. משכורת קבועה בשנת 2018 – 40,000 ₪. מענק פרישה נוסף במזומן –  1,577,600 ₪. קצבה חודשית צפויה מינואר 2019 – 25,000 ₪.

 

פתרון

מענק פרישה – 1,577,600.

בניכוי פטור ממס לפי סעיף 9(7א) – (495,200) = 12,380 * 40.

בניכוי פטור ממס לנכות שלא נוצל לפי סעיף 9(5)(א) – (135,600) = 40,000 * 12 – 615,600.

מענק פרישה חייב במס – 946,800 = 135,600 – 495,200 – 1,577,600. נראה כי פריסה קדימה ל- 3 שנים החל משנת 2019 מספיקה כדי להימנע לחלוטין ממס ואין צורך בפריסה ל- 6 שנים.

  2019 2020 2021
קצבה חייבת במס 300,000 300,000 300,000
פטור ממס בשל נכות 300,000 300,000 300,000
קצבה חייבת במס 0 0 0
מענק פרישה חייב במס 315,600 315,600 315,600
יתרת פטור ממס בשל נכות 315,600 315,600 315,600
מענק פרישה חייב מס 0 0 0

 

במעמד הפריסה תיגבה מקדמה בגין מלוא הסכום שנפרס למרות שבסופו של דבר הוא לא ימוסה. בקביעת גובה המקדמה הקצבה הצפויה לא תילקח בחשבון מכיוון שהיא פטורה ממס בשל הנכות. יוצא כי המקדמה תהא בשיעור 21% (198,828) אולם היא תוחזר במלואה לאחר הגשת הדוחות.

סעיף 9(7א)(ז) לפקודה – חזרה מרצף קצבה

הסעיף קובע כי מי שבחר ברצף קצבה רשאי לחזור בו מבחירתו. הוראות הסעיף קובעות כי אירוע המס חל בשנת החזרה מרצף קצבה ולא בשנת הפרישה וכך גם נוהגים פקידי השומה בפועל. הסעיף קובע שיש לראות את כל הסכום שנצבר ברצף קצבה, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית ורווחים אחרים, כמענק פרישה, ואילו תקרת הפטור ממס תהא תקרת הפטור ממס הקבועה בחוק בשנת החזרה מרצף קצבה ולא כפי שהיתה נהוגה בשנת הפרישה (למי שלא ניצל את הפטור ממס בשנת הפרישה או ניצל את חלקו בלבד).

כעת עולה השאלה – האם נכה או עיוור שזכאי לפטור ממס לפי סעיף 9(5)(א) יהיה זכאי לפטור ממס בשל החזרה מרצף קצבה? ככל הידוע לי עמדת רשות המסים כיום הנה שנכה או עיוור שזכאי לפטור ממס לפי סעיף 9(5)(א) יהיה זכאי לפטור ממס בשל החזרה מרצף קצבה כשם שאם היה בוחר לקבל קצבה מכספים אלה היה זכאי לפטור ממס בגינה גם כן.

 

סעיף 9(5)(ב) לפקודה – פטור ממס להכנסה שאינה מיגיעה אישית

הסעיף קובע כי במקרה בו ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ- 73,800 ₪ לשנה מוענק פטור ממס גם להכנסה נוספת שאינה מיגיעה אישית ובלבד שסך הסכום הפטור ממס לא יעלה על 73,800 ₪ לשנה.  

אולם נכה או עיוור שהיתה לו הכנסה מריבית ורווחים המשולמים מכספים שהופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון, בפוליסת פרט ו/או בקופת גמל ושמקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שהתקבלו בשל פגיעת גוף, זכאי לפטור ממס עד לסכום כולל של 303,600 ₪ (בשנת 2019).

 

דוגמא

לאדם נקבעה נכות רפואית בשיעור 100% לתקופה של 365 יום החל מיום 01.10.2018. הכנסתו בשנת 2019 הנה 100,000 ₪ (משכורת 40,000 + ריבית מפוליסת פרט 60,000).

 

פתרון

מכיוון שההכנסה מיגיעה אישית (משכורת 40,000) נמוכה מ- 73,800 ₪ לשנה, מוענק פטור ממס גם להכנסה שאינה מיגיעה אישית (ריבית) בסך 33,800 ₪ לשנה.

נקבעה נכות המזכה בפטור ממס לחלק משנת המס – מוענק פטור ממס יחסי לתקופת הפטור בשנת המס והתקרות שהוזכרו לעיל יחושבו גם הן באופן יחסי, כדלקמן:

 • סכום ההכנסה הזכאי לפטור ממס יהא סכום ההכנסה השנתי (100,000) כשהוא מוכפל במספר ימי הנכות בשנת 2019 (273) ומחולק ב- 365 => 74,795 ₪.
 • סכום התקרה יהא סכום התקרה הרלוונטית (73,800) כשהוא מוכפל במספר ימי הנכות בשנת 2019 (273) ומחולק ב- 365 => 55,198 ₪.
 • מכיוון שההכנסה היחסית (74,795) גבוהה מתקרת הפטור ממס היחסי (55,198) – מוענק פטור ממס רק על הכנסה בסך 55,198 ₪ (משכורת 40,000 + ריבית 15,198).

 

 

 

תקנות 34/38 לתקנות קופות הגמל – משיכה מוקדמת מחמת נכות רפואית

תקנה 34 (עמית שכיר) ותקנה 38 (עמית עצמאי) מאפשרות במצבים מסוימים למשוך כספי תגמולים שנצברו בקופות גמל לתגמולים ובקופות גמל לקצבה בטרם המועד החוקי בפטור ממס. אחד המצבים שנקבעו מתייחס למי שנקבעה לו או לקרובו נכות לפי סעיף 9(5) כמפורט להלן:

 1. עמדת רשות המסים הנה שנכות לעניין זה הנה נכות רפואית בלבד (ולא נכות תפקודית).
 2. עמית רשאי למשוך כספים מחמת נכות צמיתה בשיעור 75% לפחות ולגבי עיוור רק על-פי החלטת ועדה רפואית אם קבעה נכותו בשיעור האמור.
 3. כמו-כן עמית רשאי למשוך כספים במקרה בו קרובו חלה או נפגע ונקבעה לו נכות כאמור. "קרוב" – בן-זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-הזוג ובן-זוגו של כל אחד מהם.
 4. פטור ממס מחמת נכות צמיתה בשיעור 75% לפחות (של העמית או של קרובו) מוענק רק כאשר המחלה או הפגיעה שבגינן נקבעה הנכות אירעה לאחר שהעמית הצטרף לקופה. אם הנכות נקבעה לפני היותו עמית בקופה הוא אינו זכאי למשוך כספים כאמור בפטור ממס. כמו-כן אם המחלה החלה לפני היותו עמית בקופה וטרם נקבעה נכות ורק לאחר היותו עמית בקופה נקבעה נכות בשל אותה מחלה, רשות המסים יכולה לטעון שהפטור ממס לא חל כי המחלה שבגינה נקבעה הנכות החלה לפני היותו עמית בקופה והדבר לא עומד במבחן התקנות.
 5. הפטור ממס חל על כל הכספים שנצברו לרבות הפרשי הצמדה, ריבית ורווחים אחרים והוא חל על כספי התגמולים בלבד. הפטור ממס לא חל על כספי הפיצויים וכן לא על כספים שנצברו בקרן השתלמות.
 6. יובהר כי רק פקידי השומה מטפלים בבקשות לפטור ממס מחמת נכות ומשכך כל בקשה שמופנית לקופה חייבת לעבור לפקיד השומה לבחינה ולקבלת החלטה. את הבקשה לפקיד השומה יש להגיש באמצעות טופס 159 בלבד.

 

סעיף 9א לפקודה – פרישה מוקדמת מחמת נכות

הסעיף קובע את הוראות הפטור ממס ביחס לקצבה מזכה, קצבה מוכרת והיוון קצבה. הסעיף קובע כי מי שפרש בפרישה מוקדמת (לפני גיל פרישה) בשל נכות צמיתה בשיעור 75% לפחות שנקבעה לפי סעיף 9(5) יראו אותו כמי שהגיע לגיל פרישה ולכן הוא זכאי לפטור ממס בשיעור 49% מתקרת קצבה מזכה או לקצבה המוכרת כולה.

עוד קובע הסעיף כי מענק פרישה פטור ממס שקיבל יחיד שפרש בפרישה מוקדמת בשל נכות צמיתה בשיעור 75% לפחות לא ייכלל בהגדרת מענקים פטורים ממס לעניין נוסחת הקיזוז ולפיכך מענק פרישה פטור ממס שקיבל יחיד בנסיבות אלה לא יפגע בפטור ממס לקצבה מזכה.

עמדת רשות המסים הנה שהגדרת נכות לעניין סעיף 9א רחבה יותר והיא כוללת כל אחת מאלה:

 1. נכות רפואית צמיתה בשיעור 75% לפחות.
 2. נכות תפקודית צמיתה בשיעור 75% לפחות.
 3. קביעת אי כושר השתכרות צמיתה בשיעור 75% לפחות לפי סעיף 209 בפרק ט לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 ובלבד שהפרישה מעבודה נעשתה בשל הנכות כאמור.

צביקה משבנק רו"ח  (LL.MTZVIKA MESHBANK C.P.A. (ISR)                                   

להעברת פניה לייעוץ : לחץ/י כאן

כתובת המשרד: מגדל משה אביב, ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520 (קומה 25)

כתובת למשלוח דואר: קאפח 7/31 ראשון לציון 75730 

טלפקס: 03-7535536  נייד: 052-3493929  דוא"ל: tzvika66@bezeqint.net

 

לחוזרים קודמים :

חוזר 260 – עדכון סכומים ותקרות 2019

חוזר 261 – קרן השתלמות לאחר פטירה

חוזר 262 – עדכון סכומים ותקרות ביטוח לאומי לשנת 2019