עדכון סכומים ותקרות 2019

עדכון סכומים והתיקרות לשנת המס 2019 

צביקה משבנק 

הנושא הסכום לחודש הסכום לשנה/הערות
שווי 1 נקודת זיכוי ממס 218 ₪ לשנה – 2,616 ₪.
שכר ממוצע במשק 10,273 ₪
עמית מוטב 1,644 ₪

(16%*10,273)

יחיד שבשנת המס הופקד בגינו בקופות גמל לקצבה סכום שלא יפחת מ- 19,728 ₪. יש לכלול גם הפרשות מעסיק לפיצויים וגם הפקדות כעמית עצמאי. עמית מוטב זכאי להטבות מס מוגדלות (ניכוי וזיכוי ממס) בגין הפקדות בקופות גמל לקצבה.
תקרת הכנסה מזכה לשכיר שאינו עמית מוטב

סעיפים 47 / 45א

8,800 ₪ לשנה – 105,600 ₪.

התקרה משמשת לקביעת הטבות המס של עמית עצמאי שאינו מוטב בגין שכר לא מבוטח.

ניכוי – 5% משכר לא מבוטח, בגובה ההפרש בין השכר ברוטו לבין השכר המבוטח, אך לא יותר מ- 8,800 ₪ לחודש.

זיכוי ממס – 5% מהשכר ברוטו עד 8,800 ₪, בניכוי הסכומים שהופרשו כעמית שכיר.

הכנסה מרבית בגובה פעמיים וחצי הכנסה מזכה לשכיר שהנו עמית מוטב

סעיפים 47 / 45א

22,000 ₪

(8,800*2.5)

לשנה – 264,000 ₪.

מי ששכרו המבוטח על-ידי המעסיק עולה על תקרה זו אינו זכאי לניכוי. אולם, ככל שיש שכר לא מבוטח (עד 8,800 ₪), ניתן להפקיד בגינו 5% לזיכוי ממס.

אם השכר המבוטח נמוך מתקרה זו, יש לקחת את השכר ברוטו עד לתקרה זו, להפחית את השכר המבוטח, ועל ההפרש (עד 8,800 ₪) ניתן להפקיד 16%. 11% לניכוי ו- 5% לזיכוי ממס.

תקרת הכנסה מזכה לעצמאי סעיפים 47 / 45א 17,600 ₪ לשנה – 211,200 ₪.

התקרה משמשת לקביעת ההכנסה המרבית שבגינה מגיע לעצמאי ניכוי וזיכוי ממס. שיעור ההפקדה המרבי – 16%. 11% לניכוי ו- 5% לזיכוי ממס. עצמאי זכאי לזיכוי ממס נוסף בשיעור 0.5% אם לא היה זכאי להוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אבדן כושר עבודה.

ההכנסה המרבית שבעדה מגיע ניכוי לרכישת ביטוח מפני אבדן כושר עבודה בגובה פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק

סעיף 32(14)

25,683 ₪ לשנה – 308,196 ₪. שיעור הניכוי – 3.5%.

עצמאי זכאי לניכוי זה בנוסף להטבות המס הניתנות להפקדות בקופות גמל לקצבה (ניכוי וזיכוי ממס). שכיר זכאי לניכוי זה אך ככל שהמעסיק הפריש בעד השכר המבוטח שיעור העולה על 4% למרכיב התגמולים, יופחת השיעור העולה על 4% משיעור זה.

תקרת הפקדה לתגמולים בגובה פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק

סעיף 3(ה3)(1)

25,683 ₪ התקרה משמשת לקביעת השכר המרבי שהפרשת המעסיק בגינו למרכיב התגמולים פטורה ממס. שיעור הפרשה מרבי – 7.5% (כולל אבדן כושר עבודה).
תקרת הפקדה לפיצויים

סעיף 3(ה3)(1א)

34,000 ₪ התקרה משמשת לקביעת השכר המרבי שהפרשת המעסיק בגינו למרכיב הפיצויים פטורה ממס. שיעור הפרשה מרבי – 8.33%.
תקרת השלמה לפיצויים

סעיף 3(ה3)(1ב)

התקרה משמשת לקביעת השלמת הפיצויים המרבית שפטורה ממס. מחושבת על-ידי השכר המבוטח האחרון עד 34,000 ₪ * הוותק, בניכוי סך צבירת הפיצויים בקופות הגמל השונות (לפי ערך פדיון למס).
תקרת משכורת קובעת לקרן השתלמות לשכירים

סעיף 3(ה)

15,712 ₪ לשנה – 188,544 ₪.

התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שהפרשת המעסיק בגינה לקרן השתלמות פטורה ממס. שיעור הפרשה מרבי – 7.5%.

תקרת הפקדה מוטבת בקרן השתלמות לשכירים

סעיף 9(16א)

1,571 ₪ התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס.

הפרשת מעסיק עד 7.5% והפרשת עובד עד 2.5% משכר עד 15,712 ₪ לחודש.

תקרת הכנסה קובעת להפקדה בקרן השתלמות לעצמאים

סעיף 17(5א)

264,000 ₪ התקרה משמשת לקביעת הניכוי.

שיעור הניכוי –4.5%. אין עוד צורך להפריש 7% כדי לקבל ניכוי בשיעור 4.5%. אם העצמאי הנו גם שכיר שיש לו הפרשות לקרן השתלמות לשכירים, יש לחשב את ההכנסה הכוללת עד 264,000 ₪, להפחית את המשכורת המבוטחת בקרן השתלמות לשכירים, ועל ההפרש ניתן להפקיד 4.5%.

תקרת הפקדה מוטבת בקרן השתלמות לעצמאים

סעיף 9(16ב)

18,480 ₪ התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס ללא כל קשר לגובה ההכנסה.

מומלץ להפקיד את מלוא התקרה ללא קשר לגובה הניכוי.

סכום פטור ממס לנכה/עיוור להכנסה מיגיעה אישית

סעיף 9(5)(א)

51,300 ₪ לשנה – 615,600 ₪.

בתנאי שנקבעה נכות של לפחות 365 יום.

 

סכום פטור ממס לנכה/עיוור להכנסה שאינה מיגיעה אישית

סעיף 9(5)(ב)

6,150 ₪ לשנה – 73,800 ₪.

אם נקבעה נכות בין 185-364 יום מוענק גם להכנסה מיגיעה אישית. אם נקבעה נכות עד 184 יום לא מוענק פטור ממס.

סכום פטור ממס לנכה/עיוור להכנסה מריבית ורווחים על פיקדון, תוכנית חסכון ו/או קופת גמלסעיף 9(5)(ב) 25,300 ₪ לשנה – 303,600 ₪.

בתנאי שהסכום מקורו בפיצוי בשל נזק גוף.

 

שכר מינימום לחודש למשיכה פטורה ממס מקופת גמל לתגמולים/לקצבה

תקנות 34 / 38

5,300 ₪ כאשר מדובר במשפחה חד-הורית או בזוג, שיש להם לפחות ילד אחד שטרם מלאו לו 18 שנים – כפל הסכום.
הוצאה מותרת בשל הפרשה לפיצויים לחבר בעל שליטה

סעיף 32(9)(א)

1,032 ₪ לשנה – 12,380 ₪.

לא קיימת מגבלת הוצאה בשל הפרשה למרכיב התגמולים.

תקרת מענק פרישה פטורה ממס לכל שנת עבודה

סעיף 9(7א)(א)

12,380 ₪ מוענק פטור ממס יחסי גם לחלק משנת עבודה.

התקרה מתייחסת לכל המעסיקים גם יחד.

תקרת מענק מוות פטורה ממס לכל שנת עבודה

סעיף 9(7א)(ב)

24,770 ₪ מוענק פטור ממס יחסי גם לחלק משנת עבודה.

התקרה מתייחסת לכל המעסיקים גם יחד.

תקרה נוספת לרצף פיצויים בגובה 4 פעמים השכר הממוצע במשק לכל שנת עבודה

סעיף 9(7א)(א)(4)(א)

41,092 ₪ תקרה נוספת לרצף פיצויים בשל מענק פרישה שמשולם במזומן במועד הפרישה. התקרה הנה לכל שנת עבודה אצל המעסיק, לרבות לחלק משנה. כל חריגה מהתקרה חייבת במס כבר במועד הפרישה, ללא זכות לפריסה.
רצף קצבה אוטומטי

סעיף 9(7א)(ז1)

מוענק לגבוה מבין:

–        365,400 ₪

–        משכורת עד 34,000 ₪ * הוותק

סכום קצבה מזערי לפי חוק הפיקוח על קופות הגמל 4,512 ₪ גובה הקצבה המינימאלי הנדרש לצורך היוון קצבה ללא קנס פדיון מוקדם. יש צורך בקבלת קצבה בפועל. נכון להיום הסכום לא כולל קצבת שאירים.
תקרת קצבה מזכה

סעיף 9א

8,480 ₪ פטור ממס בשיעור 49% מתקרת קצבה מזכה מוענק בגיל פרישה או למי שפרש מחמת נכות רפואית צמיתה בשיעור 75% לפחות. הפטור ממס קבוע ולא תלוי בגובה הקצבה בפועל. יש למלא טופס 161ד – בקשה לקיבוע זכויות.
ההון המרבי הפטור ממססעיף 9א 747,936 ₪ 180 * 8,480 * 49%.

סכום זה מהווה את הפטור ממס המרבי לקצבה מזכה למי שלא ניצל כלל מענקי פרישה פטורים ממס בשל 32 שנים שקדמו לגיל הזכאות. ניתן לחלק ב- 180 כדי לקבל את הפטור ממס החודשי לקצבה המזכה. כמו-כן ניתן להוון בפטור ממס ובלבד שקיימת קצבה מזערית בסך 4,512 ₪ לחודש.

 

 

יתרת ההון המינימאלית הפטורה ממס

סעיף 9א

213,696 ₪ 180 * 8,480 * 14%.

סכום זה מהווה את הפטור ממס המינימאלי לקצבה מזכה למי שניצל את מלוא מענקי הפרישה הפטורים ממס בשל 32 שנים שקדמו לגיל הזכאות. ניתן לחלק ב- 180 כדי לקבל את הפטור ממס החודשי לקצבה המזכה. כמו-כן ניתן להוון בפטור ממס ובלבד שקיימת קצבה מזערית בסך 4,512 ₪ לחודש.

יתרת ההון הפטורה ממס

סעיף 9א

747,936 ₪

בניכוי מענקי פרישה פטורים ממס כשהם מוכפלים במקדם וצמודים למדד

סכום זה מהווה את יתרת הפטור ממס לקצבה המזכה למי שניצל מענקי פרישה פטורים ממס בתקופה של עד 32 שנים שקדמו לגיל הזכאות. את המענקים הפטורים ממס יש להכפיל ב- 1.35 ולהצמיד למדד מהמועד שהתקבלו ועד לתחילת שנת המס בה חל גיל הזכאות. ניתן לחלק ב- 180 כדי לקבל את הפטור ממס החודשי לקצבה המזכה. כמו-כן ניתן להוון בפטור ממס ובלבד שקיימת קצבה מזערית בסך 4,512 ₪ לחודש.
סכום צבירה מזערי לפי חוק הפיקוח על קופות הגמל 93,748 ₪ ניתן למשוך את הסכום כמשיכה כדין וללא קנס פדיון מוקדם בהתקיים כל התנאים הבאים:

1.      העמית הגיע לגיל פרישת חובה (67).

2.      סך הצבירה בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים, בתוספת הצבירה בקופות לא משלמות לקצבה אחרות ובקרנות פנסיה חדשות/בפוליסות ביטוח לקצבה, אינה עולה על סכום הצבירה המזערי.

3.      לא משולמת לעמית קצבה מקרן פנסיה חדשה/מפוליסת ביטוח לקצבה. אם משולמת קצבה מקרן פנסיה חדשה/מפוליסת ביטוח לקצבה אזי בתנאי שסך הקצבה המשולמת מהן, בתוספת קצבה מקופות משלמות לקצבה אחרות ובתוספת פנסיה תקציבית, עולה על סכום הקצבה המזערי (4,512 ₪).

הסכום ימוסה לפי שיעור המס החל בשנת המשיכה. ניתן לקבל פטור ממס במסגרת יתרת ההון הפטורה ממס. יש למלא טופס 161ד – בקשה לקיבוע זכויות.

ניכוי מריבית ליחידסעיף 125ד(ג)(1) 13,440 ₪ אם ליחיד מלאו 67 וביום 01.01.2003 מלאו 55. הניכוי ניתן כנגד הכנסה מריבית על פיקדון, תכנית חיסכון ומרכיב החיסכון בפוליסת פרט.
ניכוי מריבית לזוג

סעיף 125ד(ג)(2)

16,560 ₪ אם ליחיד מלאו 67 וביום 01.01.2003 מלאו 55. הניכוי ניתן כנגד הכנסה מריבית על פיקדון, תכנית חיסכון ומרכיב החיסכון בפוליסת פרט.
תקרת הפרשה לקרן פנסיה חדשה מקיפה

תקנה 19

4,212 ₪

(20.5%*10,273*2)

20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.

תקרת ההפרשה המרבית להפרשות המעסיק והעובד גם יחד.

 

מדרגות המס – הכנסה מיגיעה אישית

הכנסה חודשית (₪) שיעור המס הכנסה שנתית (₪) שיעור המס
עד 6,310 10% עד 75,720 10%
מ- 6,311 עד 9,050 14% מ- 75,721 עד 108,600 14%
מ- 9,051 עד 14,530 20% מ- 108,601 עד 174,360 20%
מ- 14,531 עד 20,200 31% מ- 174,361 עד 242,4000 31%
מ- 20,201 עד 42,030 35% מ- 242,401 עד 504,360 35%
מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47%
מס נוסף מעל 54,130 3% מס נוסף מעל 649,560 3%

 

צביקה משבנק רו"ח  (LL.MTZVIKA MESHBANK C.P.A. (ISR)                                   

להעברת פניה לייעוץ : לחץ/י כאן

כתובת המשרד: מגדל משה אביב, ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520 (קומה 25)

כתובת למשלוח דואר: קאפח 7/31 ראשון לציון 75730 

טלפקס: 03-7535536  נייד: 052-3493929  דוא"ל: tzvika66@bezeqint.net