עמדת הלשכה, כולל חוות הדעת המשפטית אשר הוציא עו"ד ג'ון גבע בנושא התפעול והשיווק ובפרשנות למונח "הפקדת כספים", צמד המילים אשר חוזר בכל אחת משלושת פעולות התפעול כאמור בסעיף 3…

עמדת הלשכה, כולל חוות הדעת המשפטית אשר הוציא עו"ד ג'ון גבע בנושא התפעול והשיווק ובפרשנות למונח "הפקדת כספים",  צמד המילים אשר חוזר בכל אחת משלושת פעולות התפעול כאמור בסעיף 3 בחוק הייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים, התקבלה ע"י הפיקוח על הביטוח תוך הרחבה לפרשנות הלשכה. כך שלמעשה סוכן ביטוח אשר אינו סולק כספים, או אינו מבצע העברה בנקאית עבור המעסיק, או אינו מפקיד המחאות עבור המעסיק (להבדיל מהעברת המחאות מן המעסיק אל היצרנים-פעולה זו אינה מהווה תפעול), אינו מוגדר למעשה כסוכן המבצע פעולת תפעול ,ולכן כל מנגנון ממשק דמי הסליקה אינו חל עליו, והוא אינו חייב לבצע דיווח כנדרש החל מחודש יולי 2017.

ההבהרות אשר פורסמו בנושא במסגרת חוזר הפיקוח על הביטוח שה. 2017-5167 בתאריך 1.6.2017 מאפשרות למעשה לכל סוכן, אשר אינו עוסק כאמור בכל הקשור לכספי המעסיק באחת הדרכים שפורטו לעיל, לגבות כספים מהמעסיק (בכל סכום שהוא) בגין פעולות כגון טיפול בהיזון חוזר או העברת מידע וכיו"ב וללא צורך לדווח על תשלום המעסיק ליצרן, וללא כל פגיעה בעמלת ההפצה שלו.

ההבהרות שפורסמו ע"י הפיקוח עולות בקנה אחד אחד עם תפיסת הלשכה, כי ללא עיסוק בהפקדת כספים של המעסיק על ידי הסוכן בהיבטים השונים אין הסוכן עוסק בתפעול ולכן לא יחולו הנחיות חוק הייעוץ בכל הקשור לגביית סכומי מינימום מן המעסיק, וממילא לא יחולו ההנחיות בכל הקשור לדיווחי גביה ליצרנים (1 יולי 2017 ואילך).