פיצויים ומענקים עקב מוות

פיצויים ומענקים עקב מוות

צביקה משבנק

כללי

סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים עוסק בעובד שנפטר. הסעיף קובע שבנסיבות אלה על המעסיק לשלם לשאירי העובד שנפטר פיצויים כאילו פיטר אותו. התשלום לשאירים הנו בחלקים שווים.

שאירים – בן-זוג של העובד בשעת פטירתו (לרבות הידוע בציבור שגר עמו) וילדו שהוא בגדר תלוי לפי חוק הביטוח הלאומי. אם אין בן-זוג או ילדים כאמור – לילדים והורים שעיקר פרנסתם היתה עליו וכן אחים ואחיות שגרו בביתו לפחות 12 חודשים לפני פטירתו וכל פרנסתם היתה עליו.

במקרה והפיצויים משתלמים לשאירים שאינם בן-זוג או ילד תלוי כאמור – הפיצויים יופקדו תחילה בבית הדין האזורי לעבודה ויינתנו לשאירים שיקבע בית הדין בהתחשב במצבם הכלכלי ובמידת תלותם בנפטר.

סעיף 5 קובע גם שפיצויים המשתלמים לשאירים של עובד שנפטר לא יראו אותם כחלק מהעיזבון. דהיינו גם אם אין צוואה (ירושה על-פי חוק הירושה) וגם אם יש צוואה והנפטר הוריש את הפיצויים לאדם אחר שהנו יורש – מי שיקבל את הפיצויים הם רק השאירים לפי חוק פיצויי פיטורים ולא היורשים לפי חוק הירושה.

סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי שיעור הפיצויים הנו שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל המעסיק.

 

פיצויים במקרה מוות – דיני המס

לפי חוזר מס הכנסה 10/2011 מענק עקב מוות נחשב להכנסת השאירים בלבד ולא להכנסת הנפטר ואנו נראה שקיימת בעיה עם קביעה זו.

סעיף 9(7א)(ב) לפקודה קובע את הוראות המיסוי החלות על מענקים עקב מוות המשולמים לשאירי עובד שנפטר. הסעיף משתמש במונח "מענק הון עקב מוות" ולא פיצויים.

הסעיף מעניק פטור ממס בגובה פעמיים המשכורת האחרונה (עד 24,770  ₪) לכל שנת עבודה. פטור ממס זה יחול גם במקרה ולנפטר היה הסדר של רצף פיצויים לפי סעיף 9(7א)(א)(4)(א) לפקודה והמשמעות הנה שתקרה זו תשמש לקביעת הפטור ממס לכל שנות העבודה שברצף פיצויים גם יחד.

חלק המענק העולה על תקרת הפטור ממס חייב במס בידי השאירים, כל שאיר לפי חלקו. ההכנסה אצל השאירים מסווגת כהכנסה מיגיעה אישית ושיעור המס עליה לא יעלה על 40% כקבוע בסעיף 125א לפקודה. מכיוון שחלק המענק החייב במס מיוחס לשאירים ולא לנפטר הרי שאם למי מהשאירים יש פטור ממס לנכה לפי סעיף 9(5)(א) לפקודה הוא רשאי ליהנות ממנו לגבי החלק שיוחס אליו.

עמדת רשות המסים הנה שלא תינתן פריסה קדימה לגבי חלק המענק החייב במס אצל מי מהשאירים בשל העובדה שהמענק מלכתחילה מיוחס למספר שאירים והפטור ממס בגינו גבוה. אולם לפי בקשת השאירים ניתן לפרוס את המענק החייב במס אחורה (ללא ייחוס לשאירים) וזאת לגבי שנות העבודה של הנפטר כאשר ההכנסה תיוחס אליו ותמוסה לפי שיעורי המס שהיו קבועים אצלו בשנים אלה. הפריסה לאחור הנה ביחס של 1:1 אך ללא יותר מ- 6 שנים המסתיימות בשנה בה שולם המענק.

האמת שעד כה לא חידשתי לכם דבר (וגם די השתעממתי מהכתיבה) שהרי הוראות אלה מוכרות היטב לעוסקים בתחום. אולם מטרת החוזר הנ"ל להציג סוגיה מעניינת שראוי להתייחס אליה.

כפי שראינו במקרה פטירה קיים הסדר ייחודי בחוק פיצויי פיטורים אולם יש לזכור שחוק פיצויי פיטורים חל רק על פיצויי פיטורים המשולמים לפי סעיף 12 לחוק (שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל המעסיק). במקרים רבים במקרה פטירה המעסיק משלם לשאירים/יורשים גם מענקי פרישה נוספים החורגים מפיצויי הפיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים ועולה השאלה מה דינם?

אין ספק שסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים לא חל עליהם מכיוון שהם לא פיצויים בגובה שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל המעסיק. משכך ההחרגה שבסעיף 5 לחוק לא חלה עליהם ולכן יש לראות אותם כחלק מהעיזבון של הנפטר (ישולמו ליורשים לפי חוק הירושה – צוואה/ ירושה על-פי דין).

אם כך בהחלט ייתכן שבמקרה פטירה נצטרך לחלק את סך הסכום המשולם לשאירים/יורשים לשני מרכיבים כדלקמן:

  1. פיצויים לפי חוק פיצויי פיטורים – אינם חלק מהעיזבון ולכן מיוחסים רק לשאירים.
  2. מענקי מוות נוספים – נחשבים לחלק מהעיזבון ולכן מיוחסים ליורשים באשר הם.

 

למה זה מעניין בכלל?

זה מעניין כי אם לא תבוצע חלוקה כאמור אזי מלוא הסכום ייוחס רק לשאירים – דבר שיכול להביא למיסוי גבוה יותר. אולם אם תבוצע חלוקה כאמור אזי חלק מהסכום ייוחס גם ליורשים דבר שיכול להביא למיסוי נמוך יותר. כמובן שגם ההיפך יכול לקרות אז להירגע!

 

דוגמא

אדם החל לעבוד ביום 01.01.1979 ונפטר ביום 01.01.2019 לאחר 40 שנות עבודה. משכורתו האחרונה 35,000 ₪. בקופת גמל אישית לפיצויים נצברו לו פיצויים בסך 1,000,000 ₪. המעסיק משלם לשאיריו/יורשיו השלמת פיצויים לפי חוק פיצויי פיטורים בסך 400,000 ₪ וכן מענק עקב מוות נוסף בסך 600,000 ₪. לנפטר היו אלמנה (שאיר) ו- 3 ילדים בוגרים (יורשים שאינם שאירים). האלמנה שכירה בשוק ההון ומשכורתה 60,000 ₪ לחודש. הבכור עובד כמהנדס ומשכורתו 25,000 ₪ לחודש. האמצעי עובד כמורה ומשכורתו 10,000 ₪ בחודש. הקטן עוסק באומנות וכרגע אין לו הכנסות. האדם הכין צוואה בחייו וציווה להוריש את כל רכושו לאחר פטירתו לילדיו בלבד בחלקים שווים.

 

 

 

 

ללא חלוקה

כל הסכום בסך 2,000,000 ₪ מיוחס רק לאלמנה (שאיר) ויחויב במס בשיעור 40% לפי סעיף 125א לפקודה. המס החל – 800,000 ₪.

 

עם חלוקה

פיצויים לפי חוק פיצויי פיטורים בסך 1,400,000 ₪ – אינם חלק מהעיזבון ולכן מיוחסים רק לשאירים (אלמנה). הסכום יחויב במס בשיעור 40% לפי סעיף 125א לפקודה. המס החל – 560,000 ₪.

מענקי מוות נוספים בסך 600,000 ₪  – נחשבים לחלק מהעיזבון ולכן מיוחסים ליורשים. במקרה זה רק לילדים בחלקים שווים (כל ילד 200,000 ₪).

מהנדס מורה אומן
הכנסה שנתית 300,000 ₪ 120,000 ₪ 0 ₪
מענק מיוחס 200,000 ₪ 200,000 ₪ 200,000 ₪
שיעור המס 35% 29.57% 13.67%
סכום המס 70,000 ₪ 59,140 ₪ 27,340 ₪

 

סך המס החל לכל המשפחה – 716,480 ₪.

חיסכון המס לכל המשפחה – 83,520 ₪ (קיה פיקנטו 1.2 ליטר אוטומטית LINE-GT).

 

חוזר מס הכנסה 10/2011

חוזר מס הכנסה 10/2011 עוסק בין היתר במענקים עקב מוות. סעיף 2.4 לחוזר מדגיש כי לאור הוראות סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים ההכנסה שייכת לשאירים ולא ליורשים. החוזר לא עושה כל הבחנה בין פיצויים לפי חוק פיצויי פיטורים לבין מענקי מוות נוספים שאינם משולמים לפי חוק פיצויי פיטורים ומכניס לכאורה את כל הסכומים תחת "כובע" אחד של פיצויים לפי חוק פיצויי פיטורים. אני לא בטוח שזו היתה כוונת הכותב וייתכן ולא ניתנה תשומת לב מספקת למקרה שבו משולמים גם מענקי מוות נוספים מעבר לפיצויים לפי חוק פיצויי פיטורים. בכל מקרה לדעתי קביעה זו אינה נכונה וכי אין מנוס מלבצע את החלוקה האמורה ולפעול כפי שתיארתי בחוזר זה.

אדגיש כמובן שזו דעתי המקצועית בלבד וכי אין בה כדי לחייב את רשות המסים בעניין זה בשום צורה שהיא!!!

 

צביקה משבנק רו"ח  (LL.MTZVIKA MESHBANK C.P.A. (ISR)                                   

להעברת פניה לייעוץ : לחץ/י כאן

כתובת המשרד: מגדל משה אביב, ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520 (קומה 25)

כתובת למשלוח דואר: קאפח 7/31 ראשון לציון 75730 

טלפקס: 03-7535536  נייד: 052-3493929  דוא"ל: tzvika66@bezeqint.net

 

לחוזרים קודמים :

חוזר 267 – תגמולים עד ינואר 2000

חוזר 266 – כוחות הביטחון

חוזר 265 – מענק פרישה מעל 32 שנים

חוזר 264 – יתרת ההון הפטורה ממס

חוזר 263 – נכות ומיסוי פנסיוני

חוזר 262 – עדכון סכומים ותקרות ביטוח לאומי לשנת 2019

חוזר 261 – קרן השתלמות לאחר פטירה

חוזר 260 – עדכון סכומים ותקרות 2019