קרן השתלמות לאחר פטירה

קרן השתלמות לאחר פטירה

צביקה משבנק

פעמים רבות אני נשאל מה דין כספי קרן השתלמות לאחר פטירה? את הדין ביחס לכך יש להסיק בעיקר ממה שלא כתוב בחוק…

כידוע, במקרה פטירה המוטב זכאי למשוך את הכספים שנצברו ללא מס (ללא קשר לוותק), למעט רווחים על הפקדות שחרגו מתקרת הפקדה מוטבת (שבגינה הרווחים פטורים ממס).

אזכיר כי תקרת הפקדה מוטבת של שכיר הנה הפרשת מעסיק עד 7.5% ממשכורת שאינה עולה על 15,712 ₪ לחודש וכן הפרשת העובד עד 2.5% משכר זה. תקרת הפקדה מוטבת של עצמאי הנה הפקדה שנתית שאינה עולה על 18,480 ₪.

בחוק לא קיים מנגנון שמאפשר למוטב להעביר את הכספים לחשבון חדש על-שמו בדומה למנגנון שקיים בקופות גמל (תגמולים, קצבה, פיצויים). אולם, בחוק אין כל מניעה להותרת הכספים בחשבון הנפטר. משכך, אין אלא להסיק שהמוטב רשאי להותיר את הכספים בחשבון הנפטר וכי הוא אינו מחויב לפדותם בשל פטירת העמית.

לעניין הרווחים שנצברים ממועד הפטירה ואילך – בניגוד לקבוע בחוק ביחס לכספי נפטר שנותרו בחשבון בקופות גמל (תגמולים, קצבה, פיצויים) שם נקבע כי יש לראותם כאילו הועברו לחשבון חדש על-שם המוטב בתוך 3 חודשים ממועד הפטירה ולכן החל ממועד זה הרווחים חייבים במס, לא נקבעה הוראה דומה לכספים שנותרו בחשבון נפטר בקרן השתלמות. משכך, אין אלא להסיק שהרווחים ימשיכו להיות פטורים ממס עד למועד המשיכה בידי המוטב (למעט רווחים על הפקדות שחרגו מתקרת הפקדה מוטבת שבגינה הרווחים פטורים ממס).

צביקה משבנק רו"ח  (LL.MTZVIKA MESHBANK C.P.A. (ISR)                                   

להעברת פניה לייעוץ : לחץ/י כאן

כתובת המשרד: מגדל משה אביב, ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520 (קומה 25)

כתובת למשלוח דואר: קאפח 7/31 ראשון לציון 75730 

טלפקס: 03-7535536  נייד: 052-3493929  דוא"ל: tzvika66@bezeqint.net

 

לכתבות קודמות:

חוזר 260 – עדכון סכומים ותקרות 2019