אורכה בגין דיווח עמלות ששולמו ע"י סוכן תאגיד

על פי חוזר ביטוח 2017-10-2 מחודש אפריל 2017, חובה על סוכן תאגיד להגיש דיווח שנתי של התאגיד למפקח על הביטוח בגין תשלומי העמלות שהתאגיד משלם. 

המועד האחרון להגשת דיווח עמלות היה 30 באפריל 2018 , לאחר פנית הלשכה התקבלה אורכה לתאריך 31.5.2018 

 מצ"ב קובץ הדיווח החדש

את הדיווח יש להעביר באתר הרשות 

 לתמיכה טכנית ניתן לפנות לטלפון 3002* או 1222-3002 (ממרכזיות) בימים א-ה בשעות 9:00-16:00. 

 חברים המתקשים בהעברת המידע לרשות, יפנו לעו"ד עדי בן אברהם במייל: adi@insurance.org.il 

מודגש כי יש להגיש דיווח גם אם לא שולמו עמלות כלל.

                                                     בכבוד רב,

                                                 רענן שמחי,מנכ"ל