תקנון כנס אילת 2022

כנס אילת 2022
תקנון ותנאי השתתפות בחידונים אלמנטרי ופנסיוני של לשכת סוכני ביטוח בישראל

לשכת סוכני ביטוח בישראל (להלן: "הלשכה") עורכת שני חידונים מקצועיים בתחומים האלמנטרי והפנסיוני – במספר סבבים כפי שמתואר בתקנון זה (להלן: "החידון"), במסגרת כנס הלשכה אשר מתקיים בין הימים 24.11.2022-21.11.2022.

השתתפות בחידון מצריכה הזדהות באופן אישי של המשתתף – שם, מספר טלפון ופרטים אחרים. המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות של החידון ומפעילו או על פי הוראות כל דין, לרבות לצורך עריכת החידון או למשלוח חומר פרסומי ו/או שיווקי מטעם הלשכה, להפיק ולנתח מידע סטטיסטי, מטרות אחרות לפי תקנון החידון ולכל מטרה אחרת, שתראה הלשכה לנכון.

החידון מנוהל על-ידי הלשכה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. הצהרות
  • ההשתתפות בחידון משמעה הסכמה לתנאים תקנון זה ללא כל החרגה; ולכן, הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
  • ההשתתפות בחידון כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של היישומון אשר על גביו נערך החידון הניתנים לעיון באתר החידון.
  • התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים לשני המינים.
 2. מי רשאי להשתתף בחידון
  • החידון פתוח בפני כל אחד ממשתתפי הכנס אשר ירצה להשתתף בו; ובתנאי שהוא חבר לשכה ששילם דמי חבר לשנת 2022 ו/או חלקה היחסי בהתאם להוראות תקנון הלשכה.
  • הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממך את הזכות להשתתף בחידון באופן זמני או קבוע או לבטל את זכייתך בפרס, אם, על פי שקול דעתה הבלעדי הפרת ו/או ניסית להפר תנאי שימוש אלה; הכל מבלי לפגוע בתרופות המגיעות לה על פי כל דין או הסכם.
  • על עובדי הלשכה וחברי הוועדות המקצועיות בה – אלמנטרי ופנסיוני; ובני משפחותיהם, חל איסור להשתתף בחידון.
 3. החידון וכיצד ניתן לזכות בפרסים
  • החידון כולל מקבץ של שאלות המבוססות על ידע מקצועי בתחום הביטוח הרלוונטי לחידון – אלמנטרי או פנסיוני. השאלות הן רבות בחריה והן יוצגו כשתחתן תשובות אפשרויות. תינתן לך האפשרות לענות פעם אחת על כל שאלה.
  • החידון בכל אחד משני התחומים – אלמנטרי ופנסיוני, מחולק ל-4 סבבים אשר ייפתחו בפני המשתתפים במהלך ימי הכנס בהתאם לזמנים שיוכרזו במסגרת הכנס.
  • המטרה היא לענות נכונה על המספר הרב היותר של שאלות בזמן הקצר ביותר.
  • לפני שתוכל לענות על החידון, תתבקש למלא את פרטיך הנכונים. רק לאחר שמילאת את פרטיך (כגון: שם ושם משפחה, מספר טלפון, סוג רישיון, כתובת דואר אלקטרוני או פרטים נוספים או אחרים, כפי שתקבע הלשכה), יתווסף שמך לרשימת המשתתפים בחידון ותוכל להמשיך למענה על השאלות.
  • המשתתף מצהיר ומתחייב שפרטיו שימסור הם נכונים ומדויקים. פרטים שגויים, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, יקנו ללשכה הרשות להפסיק את השתתפותך בחידון ולמנוע ממך לקבל פרס.
  • הנך מוותר על כל טענה דרישה ו/או תביעה בקשר לשאלות, ניסוחן, דרגת הקושי שלהן.
  • הנך רשאי לענות פעם אחת על החידון במהלך תקופת החידון. הלשכה רשאית לפסול משתתפים שהשתתפו ו/או ניסו להשתתף יותר מפעם אחת.
  • המשתתף מבין כי התחרות מבוססת על ידע ועל מהירות.
  • המשתתף מבין כי תקלות ועיכובים במחשב ו/או טלפון חכם ו/או באינטרנט של המשתתף עלולים להיות גורם מפריע לזכייה.
 4. הפרסים
  • הזוכים בחידון – בכל אחד משני הענפים האלמנטרי והפנסיוני, על פי מספר התשובות הנכונות ועל בסיס המהירות, יזכו בפרסים כלהלן:
   • הפרס הראשון הינו שובר קניה על סך 1,500 ₪;
   • הפרס השני הינו שובר קניה על סך 1,000 ₪;
   • הפרס השלישי הינו שובר קניה על סך 500 ₪;
  • מימוש השוברים הינו בהתאם לתנאי השובר כפי שמפורסמים על-ידי מנפיקו.
  • מובהר כי הלשכה לא תשא בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג בקשר לפרסים ומימושם ו/או כל תוצאה ונזק שיגרמו ממימושם. הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה, המחאה מכירה, הסבה, המרה או החלפה.
 5. קביעת הזוכים
  • בתום תקופת החידון תאתר הלשכה, על פי הנתונים שיצטברו מכל 4 הסבבים בכל תחום, את המשתתפים שענו באופן נכון על המספר הגבוה ביותר, ובפרק הזמן הקצר ביותר.
  • אם שני משתתפים או יותר צברו מספר נקודות זהה במהלך כל תקופת החידון, תינתן עדיפות בדירוג למשתתף שעשה זאת בפרק זמן קצר יותר.
  • בכל אחד משני החידונים – האלמנטרי והפנסיוני: המשתתף הראשון בדירוג יזכה בפרס הראשון; המשתתף השני בדירוג יזכה בפרס השני; המשתתף השלישי בדירוג יזכה בפרס השלישי.
 6. הענקת הפרס
  • בקבלת הפרס, הנך מאשר כי נמסר לך כל המידע שביקשת בהקשר לחידון בכלל ובקשר לתקנון בפרט וכי הנך עומד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
  • זהות הזוכים תפורסם מעל הבמה המרכזית בכנס.
  • הפרס יימסר לזוכה באופן אישי בהתאם להודעה שתימסר לגבי הזכייה, ובכפוף להצגת תעודת זהות ו/או ואישור על חברות בלשכה.
  • הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן פרסום הזוכים והענקת הפרס.
  • אם וככל שזוכה לא יגיע לקבל באופן אישי את הפרס ו/או לא עמד בתנאי מתנאי הזכייה, שמור ללשכה שיקול הדעת הבלעדי לשלול מהזוכה את הזכות לקבל את הפרס ו/או להעבירו למשתתף אחר.
  • למען הסר ספק, משתתף אשר לא התייצב בעצמו לקבל את הפרס במועד שנקבע על ידי הלשכה, תבוטל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לכל תחליף ו/או תמורה.
  • הזוכה אינו רשאי לדרוש או לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.
  • הלשכה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרסים ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • השלכה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:
   • חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס;
   • סירוב הזוכה לאשר בחתימתו את קבלת הפרס;
   • הזוכה המחה את הפרס לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמת הלשכה;
   • הזוכה לא התייצב לקבל את הפרס באופן אישי;
   • הזוכה הפר את הוראות תקנון זה;
   • כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.
 1. פרסום הזוכים
  • הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמות הזוכים ו/או דמותם ו/או פרטיהם ו/או תמונותיהם בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא לנכון.
  • זהות הזוכים, עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט. בהשתתפותך בחידון הנך מביע את הסכמתך לצילומך ולפרסום שמך ותמונתך במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, לרבות לצרכי קידום, שיווק, פרסום ויחסי ציבור והנך מוותר על כל טענה נגד הלשכה בקשר לכך.
  • מובהר כי אם לא ניתן יהיה להשיג את הזוכה במספר הטלפון שהזין הוא לא יהיה זכאי לקבל את הפרס, והוא מוותר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 2. מתן פרטים
  • לפני מענה על השאלות ועל מנת שתינתן לך האפשרות לזכות בפרסים, תתבקש להזין את הפרטים כמפורט לעיל בתקנון זה. הרישום הוא חינם ועליך למלא נתונים נכונים בלבד.
  • הנתונים ישמשו את הלשכה לצורך ניהול החידון, מתן הודעה לזוכים בדבר זכייתם וכן לצורך האפשרות לפרסם את שמות הזוכים בפרסים, באופן אשר תראה הלשכה לנכון וכן לכל שימוש אחר המפורט בתקנון זה.
  • תוכל בכל עת לפנות ללשכה ולדרוש את הסרת פרטיך ממאגרי המידע.
 3. אחריות
  • הלשכה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאבדן פרטיך בחידון כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתף ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב שלה בה נקלטו פרטיך, שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטיך או חלק מהם (לרבות עובדת השתתפותך בחידון, מועד השתתפותך, או תשובותיך לשאלות).
  • הנך מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את הלשכה ו/או כל מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לחידון ולתוצאותיו.
 4. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני בחידון, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של הלשכה.
  • זכויות הקניין הרוחני האמורות חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), שאלות\ טקסט וכל חומר אחר הכלול בחידון.
  • אין להעתיק, להפיץ, להציג באופן פומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן המידע האמור לעיל בלא קבלת הסכמתה של הלשכה בכתב ומראש.
 5. דין, שיפוט והתיישנות
  • הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.
  • סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל אביב והמרכז.
  • תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד הלשכה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בחידון הינה 6 חודשים ממועד סיומו.
 6. תנאים נוספים
  • החידון ניתן לשימוש על ידך כמו שהוא (as is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הלשכה או מי מטעמה, בגין תכונות החידון, הוראותיו, מגבלותיו, דרך ניהולו, אופי השאלות המוצגות בו, מידת הקושי של השאלות והכללים בדבר הזכייה בפרסים.
  • בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול החידון ו/או תוצאותיו ו/או בנושא פרשנות התקנון ניתנת ללשכה זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים בחידון.

 

הננו מברכים אותך על השתתפותך בחידון ומאחלים לך הצלחה רבה.