חיים ופנסיה

ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני: מה מציע השוק
בפני הציבור – שכירים כעצמאים – עומדים כיום שלושה אפיקי חיסכון ארוך-טווח לביטחון פנסיוני:

  • קופות גמל – בנקאיות וגם לא בנקאיות שצמחו בשנים האחרונות.
  • ביטוחי מנהלים – באמצעות חברות ביטוח.
  • קרנות פנסיה – באמצעות הקרנות הותיקות שמקורן בהסתדרות העובדים (כדוגמת "מבטחים", "מקפת" ואחרות) וקרנות פנסיה חדשות מאוזנות שהוקמו בעקבות החלטת הממשלה מ-29.3.95.

 

קופת גמל – היא למעשה קופת חיסכון, שהמעביד והעובד מפרישים אליה מידי חודש שעור מסוים משכרו של העובד כפי שנקבע בין הצדדים בחוזה העבודה (בדרך כלל התשלום הוא 5% מכל צד). כאשר העובד מגיע לגיל פרישה או עוזב את מקום עבודתו לפני גיל פרישה הוא מקבל את הכספים שהצטברו לזכותו בקופה בצירוף ריבית ורווחים.

בקופת הגמל כל הכסף מופנה לחיסכון. מרבית הקופות – הבנקאיות והאחרות – מציעות לעמיתים ביטוח חיים ריסק בלבד בגובה סכום החיסכון, בפרמיה חודשית זולה במיוחד. חברת הניהול גובה עמלת ניהול שנעה בין % 0.8 ל- % 2.00 מסך הצבירה השנתית.

לקופת גמל לתגמולים לשכירים ניתן להפקיד % 5 של המעביד ו- %5 של העובד ובסך הכל % 10. זוהי בעצם תוכנית חיסכון לפרישה. בנוסף, רשאי המעסיק להפריש עבור עובדיו בקופת פיצויים ולהעביר אליה מידי חודש עוד % 8.33 משכר העובד. כשהעובד מסיים את עבודתו הוא רשאי לקבל את הפיצויים שנצברו לזכותו.

על כספי פיצויים קיים פטור ממס, בגובה משכורת אחת לכל שנת עבודה, עד לתקרה העומדת על 9450 ₪ בשנת 2002 , והמתעדכנת במדד מדי שנה.

תנאי משיכה של כספי תגמולים של שכיר מוגבלים למועד עזיבת העבודה, ויש להזהר בכללים, כדי להימנע מתשלום מס ו/או קנס.

הבעיה בקופת הגמל מבחינת העמית היא, שחסרים בה מרכיבים חשובים אשר קיימים באפיקי החיסכון האחרים. המדובר בביטוח העובד מפני נכות או אובדן כושר עבודה זמני או קבוע, וכדי לתת מענה לצורך זה יאלץ העובד לשלם סכומים נוספים ממשכורתו לרכישת כיסויים אלה.

גם עצמאים רשאים להפקיד במסלול זה, תוך כדי קבלת הקלות במס. יש לקחת בחשבון שמשיכת הכספים ללא מס או קנס מקופה לעצמאים אפשרית רק אחרי 15 שנה. במסגרת הרפורמה במס יש הקלות נוספות לאלה הדוחים את מועד הפידיון לגיל הפרישה.

ביטוח מנהלים – בשנות ה- 50 הגו חברות הביטוח רעיון שיווקי שהוכיח את עצמו "ביטוח -מנהלים", שהוא בעצם רכישת תנאי הפרישה לעובד שכיר (ולאו דווקא מנהל…) במסגרת תכנית ביטוח חיים. השם האטרקטיבי הוא למעשה שילוב של ביטוח חיים ריסק למקרה מוות + מרכיב חיסכון לגיל פרישה שאותו ניתן למשוך בסכום חד פעמי או במשיכות חודשיות המהוות קיצבה . קהל היעד של התוכניות היה שכירים שלא היו מאוגדים במסגרות הקיבוציות, או שהכנסתם הגבוהה היתה מבוטחת רק בחלקה בקרנות הפנסיה והם ביקשו לרכוש בעצמם כיסוי נוסף.

ניתן לרכוש תכניות המיועדות להבטחת סכום חד-פעמי בגיל הפרישה, וכן תכניות המבטיחות קיצבה חודשית. ניתן גם לשלב בין מספר תכניות כדי להתאימן חצרכי המבוטח.

סך ההפקדות המותר על פי תקנות מס הכנסה לביטוח מנהלים הוא כדלקמן:
לפיצויים (ע"ח המעסיק) – 8.33% מהמשכורת ( 1/12 מהשכר) לתגמולים (קרן לעזיבת עבודה): מעסיק ועובד – % 5 מהמשכורת מכל צד; לבטוח אובדן כושר עבודה: (ע"ח המעסיק) – עד % 2.5 מהמשכורת. בסך הכל השיעור המירבי המותר הוא % 20.83 מהשכר, אם כי יש מקרים בהם מופקד פחות.

אגב, התעריף לביטוח אובדן כושר עבודה תלוי בגיל העובד ועיסוקו. כיום מוצעים לחוסכים באפיק זה נספחים נוספים כגון ביטוחי בריאות, טיפולי שיניים וביטוחי סיעוד, וניתן לרכוש מהם תמורת פרמיה חודשית נוספת.

במשך השנים התפתחו סוגי הביטוח , ועקב הוזלת תעריפי הריסק שבתכניות והוזלת הביטוחים לאובדן כשר העבודה נהנים המבוטחים ממוצרים רבים ומגוונים אשר יכולים לספק פתרון ספציפי לצרכיו של כל מבוטח, תוך שמירה על כך שמרבית ההפקדה החודשית תיועד לחיסכון.

באפיק זה, בניגוד לאחרים, החוסך נהנה מפרי חסכונותיו שלו ואין סיבסוד צולב כמו בקרנות פנסיה, או אחידות תנאים כמו בקופות הגמל. יש גם לזכור כי מדובר בחוזה ביטוח המחייב את החברה, שלא כבאפיקים האחרים שבהם החוסך נתון לשינויים אפשריים במדיניות הקרנות.

קרן פנסיה – חברת העובדים הגתה בשנות ה- 20 מסלול חיסכון לעובדים שכירים לבטחון פנסיוני לעת פרישה. כך נולדו קרנות הפנסיה ההסתדרותיות, שבהם מבוטחים גם כיום מאות אלפים. חבר בקרן זכאי לפנסיית זיקנה חודשית ( שלא ניתן לפדות אותה בסכום חד-פעמי) בהגיעו לגיל פרישה (גברים – 65, נשים – 60) וזאת שתנאי שצבר לפחות 10 שנות חברות בקרן. שיעור פנסית הזיקנה נקבע לפי מספר שנות החברות בקרן.

על פי תקנות קופות הגמל, התשלומים לקרן פנסיה הם כדלקמן:
לפיצויים: ע"ח המעסיק – % 8.33 מהשכר; (בפועל על פי ההסכמים הישנים מופקדים רק 6%)
לתגמולים : (במקום קרן לפרישה ) – המעסיק – % 6 , והעובד – % 5.5 מהמשכורת.
סך הכל % 19.83. בפועל, כאמור, ההפקדות הן % 17.5 . המעביד רשאי להפקיד עוד % 2.33, בנפרד, אם הוא מבקש להיות מוגן במקרה שהעובד יהיה זכאי למלוא פיצויי הפיטורין.

קרן פנסיה מקיפה כוללת פנסיית זיקנה, דהיינו תשלומים חודשיים לכל החיים למבוטח וכן שני מרכיבים חשובים נוספים: קיצבת נכות במקרה של אובדן כושר עבודה וגימלת שאירים לבן או בת הזוג לכל ימי חייה. (ליתומים עד הגיעם לגיל 18).

חסידי הקרנות טוענים, כי מבחינת העמית בקרן זהו היתרון החשוב של אפיק החיסכון הפנסיוני בקרן פנסיה: הבטחת הכנסה חודשית קבועה לגימלאי בפרישתו ולשאיריו במקרה מוות. כמו כן, חלק מסכומי ההשקעה מבוטחים על יד רשת ביטחון ממשלתית.

החסרונות במסלול זה: הם שלא ניתן למשוך סכום חד-פעמי מהקרן, שייתכנו בעתיד שינויים בתנאים שירעו את מצב העמיתים, וכן שקיימת קשיחות בהתאמת התכנית לצרכיו הספציפיים של המבוטח.

 ביטוח מנהלים וקרן פנסיה

 

 

 

השוואה מקוצרת ביטוחים פנסיוניים – קרן פנסיה מול ביטוח מנהלים
קרן פנסיה ביטוח מנהלים
מבנה התוכנית והתאמה אחיד ונוקשה; גמישות חלקית גמיש, ומאפשר התאמה אישית
שינוי תנאים בכל עת ע"פ החלטת ממשלה חוזה אישי שלא ניתן לשינוי
רצף זכויות בהחלפת עבודה  מוגבלת גמישות מירבית
תקרת שכר מבוטח  לפי תיקרה שקובע האוצר כרגע – כפל השכר הממוצע במשק ללא תיקרה על פי שכר בפועל
מס הכנסה  הקיצבה וההיוון מחוייבים במס התגמולים פטורים, הפיצויים פטורים עד לתקרה
הפקדות חד-פעמיות  לא ניתן ניתן
תקופת אכשרה שנה אחת ,בחלק מהמקרים אין תקופת אכשרה
פיצויים נבלעים במסגרת הפנסיה עומדים בפני עצמם
משיכה מוקדמת בפטור ממס לא ניתן למשוך כספי תגמולים אפשרות בפידיון חלקי של הפוליסה
תשואה מובטחת לקרן, לא לעובד חלוקת רווחי השקעה של החברה
כיסויים נוספים אין אפשרות להוסיף יש אפשרות להוסיף
הצטרפות ליחידים כן כן
בעלי שליטה אין גמישות והתאמה אישית יש גמישות והתאמה אישית
פנסיית יסוד לרוב, רק מקיפה כן, תיתכן הפרדה בין פיצויים ותגמולים
שילובים פנסיוניים כן כן

 

ביטוח חיים – ביטוח ריסק

על חופש ההכנסה בגיל הפרישה

רוב ביטוחי החיים הנמכרים הנמכרים בישראל הם ביטוחי חיים הכוללים מידה זו או אחרת של חסכון, כאשר המטרה היא להבטיח – בנוסף להגנה המיידית בקרות אסון – גם יצירת קרן לגיל הפרישה או למטרה ספציפית אחרת.

קיימים סוגים רבים של ביטוח – בין אם למטרת תשלום קרן חד-פעמית (ביטוח "הוני") או למטרת הבטחת קיצבה חודשית. ניתן כיום להבטיח ביטוחים הכוללים חסכון לכל תקופה שהיא, בכל סכום שהוא, ותוך התאמה מלאה של תמהיל החסכון והסיכון לצרכיו של המבוטח.

ניתן באמצעות ביטוח חיים מתאים להבטיח גם סכומים עבור ילדים, שישולמו בתאריך קבוע מראש,כך שניתן להבטיח כי אמנם ישמשו למטרה אשר לה נועדו – קרן להשכלה גבוהה וכו'.

חשוב לציין כי עקב הסיבוך הקיים במערכת המיסוי יש להתייעץ עם סוכן מורשה בנוגע לתכנית המתאימה -אף אם אינה משמשת כקופת גמל – כדי למנוע אפשרות של חיוב מיותר במס.

ביטוחי חיים וחסכון

בארצות הברית, קנדה ובאנגליה, כאשר אדם אומר שהוא עשה ביטוח חיים הוא מתכוון כמעט תמיד לביטוח מסוג אחד – ביטוח ריסק. כלומר ביטוח הכולל סיכונים, אף שאין בו מרכיב של חיסכון. הכיסוי הוא למקרה מוות בלבד, או שהוא כולל גם סיכוני נכות.

 

ביטוח ריסק הוא בסופו של דבר ביטוח החיים הקלאסי, בסיסו של המוצר שנקרא ביטוח חיים. ביטוח הריסק נועד לכסות את הנזק הכלכלי שיגרם למשפחה בעקבות מותו או נכותו של המפרנס. ביטוח חיים ריסק מבטיח למשפחה סיוע מיידי וממשי בעת מצוקה, הקרוב ביותר למועד קרות האירוע המצער – מה שמבטיח לשאירים או לנכה אפשרות להתאושש, ולשמור על רמת חיים סבירה.

בשנים האחרונות, בעקבות ההתפתחויות בעולם, שינויים בלוחות התמותה שעל פיהן קובעות חברות הביטוח את התעריפים ובעקבות כניסת שחקנים חדשים לשוק המקומי (קרי החברות לביטוח ישיר) עשו חברות הביטוח הערכה מחדש והחליטו לנער גם את מדף ביטוחי הריסק. חברות הביטוח התקדמו והן מציעות כיום תכניות ריסק משופרות בעלויות נמוכות וניתנת הנחה ממשית בפרמיה לנשים, ללא מעשנים ולצעירים בריאים.

מדובר בביטוח פשוט וזול, שבו הפרמיה החודשית לסכומי כיסוי מקרה מוות של 100 אלף דולר יכול לנוע בין 20 ל- 25 דולר בחודש, בהתאם לגיל המבוטח, למינו, ולמצבו הבריאותי.

כיום ניתן לרכוש ביטוח חיים ריסק באמצעות כל חברות הביטוח המציעות את המוצר הקלאסי בעלות חודשית זולה של עשרות שקלים. גם עמיתים בקופות גמל בנקאיות יכולים להצטרף לתוכנית ביטוח ריסק, כאשר הכיסוי מוגבל לגובה החיסכון בקופת הגמל או לתקרה הנעה בדרך כלל בסכומי ביטוח למקרה מוות של 10 עד 100 אלף ₪, בהתאם לקופה.

גם חלק מחברות כרטיסי האשראי מציעות מסלולי ביטוח חיים ריסק לבעלי כרטיסים מועדפים, וזאת באמצעות סוכנויות ביטוח.

עובדים במקומות עבודה של 50 עובדים ויותר יכולים להתקשר עם "עומר -קרן לביטוח הדדי", המתמחה במתן כיסוי ריסק בלבד לאירגוני עובדים. הפרמיה היא עשרות שקלים בשנה בלבד.

קבוצות עובדים או ארגונים הכוללות 100 איש ויותר יכולות לבקש הצעה לביטוח ריסק קיבוצי (קולקטיבי) מחברות הביטוח.

ולסיכום, עצת סוכן הביטוח: אם אתה עובד במקום עבודה מאורגן בדוק אם המעביד או ועד העובדים הבטיחו לך תכנית ביטוח חיים מסוג ריסק. אם אתה שכיר או עצמאי החסר ביטוח בשל עלותו – עשה לפחות, למען בני משפחתך, ביטוח חיים ריסק שהוא מינימום בעלות מינימלית. חשוב שהכיסוי יכלול גם נכות מתאונה ורצוי גם מרכיב של ביטוח לאובדן כושר העבודה או נכות. אם יש לך קופת גמל בנקאית בדוק אם כלול בה מרכיב של ביטוח חיים מסוג ריסק. בעלות שולית אתה יכול לפתור בעיה פיננסית גדולה בעת קרות אירוע, לפחות עד לשלב שבו יתר המערכות (המוסד לביטוח לאומי, קרן הפנסיה וכו') נכנסות לפעולה.

כיסויים נוספים – נספחים
אחד המאפיינים את ביטוח החיים המודרני היא העובדה כי הביטוח אינו תכנית של מוצר יחיד, אלא מערכת המורכבת מביטוח חיים בסיסי, ועליו נוספים נספחים שונים שנועדו להרחיב את ההגנה הביטוחית של המבוטח כנגד מיגוון של אירועים, וכך סוכן הביטוח "תופר חליפה" למבוטח, חליפת מגן ביטוחית.

הכיסויים הנוספים והנספחים מתחלקים לשלש קבוצות עיקריות :

  • כיסויים נוספים למקרה מוות : אלו נועדו להבטיח סכום ביטוח נוסף בריסק אם הלקוח אינו יכול להרשות לעצמו לרכוש את מלוא סכום הביטוח הדרוש לו בתכנית הכוללת חסכון, וכן קיצבה חודשית למשפחה (נוסף על הסכום החד-פעמי). כן מאפשר נספח מיוחד לבטח את בן/בת הזוג של המבוטח במסגרת אותה הפוליסה בתנאים מיוחדים.
  • כיסויים נוספים : כגון תוספת סכום ביטוח למקרה מוות בתאונה, סכום שישולם במקרה נכות (מלאה או חלקית) מתאונה, הבטחת סכום מיוחד במקרה גילוי מחלה קשה, וכן סוגים שונים של ביטוח המבטיח תשלום פיצוי חודשי במקרה אובדן כשר העבודה כתוצאה ממחלה או תאונה.
  • הרחבה לתשלום סכום הביטוח במקרה נכות מלאה ותמידית : בהרחבה כזו (ויש מספר הגדרות לכיסוי זה) נוסף מקרה ביטוח בו תשולם הפוליסה מעבר למקרה מות – מקרה בו הופך המבוטח לנכה יגרום לתשלום סכום הביטוח.

ייש להיעזר בסוכן מקצועי שיתן למבוטח את הייעוץ הנכון אילו מבין מיגוון הכיסויים הם המתאימים ביותר לצרכיו, ומה השילוב הנכון ביניהם.