תפקידיה של הנהלת הלשכה הינם: לתכנן, לרכז ולנהל את פעילותה השוטפת של הלשכה בתחומים המקצועיים והארגוניים בהתאם להחלטות ולהגדרת היעדים של מוסדותיה הנבחרים. בכלל זה, פיקוח וניהול על פעילות הלשכה ותקציביה, ריכוז הועדות המקצועיות, ריכוז ההכשרה והשתלמויות, עריכת בטאון הלשכה, קיום ימי עיון וכנסים והוצאה לפועל של פרוייקטים יזומים בעלי אופי ארגוני, רווחתי וקהילתי.

תפקיד:

טלפון :
טלפון נייד:
פקס :