ניתן ללחוץ על כל אות, כדי להגיע ישירות לקבוצת מונחים המתחילה באות זאת, בדף זה

a

פעולות בסיסיות יום יומיות שאין המבוטח יכול לבצע במקרה של מצב סיעודי כגון: יציאה מהמיטה, הליכה, רחצה, אכילה ושתייה, שליטה על הסוגרים ויכולת להתלבש באופן עצמאי.

א

חוסר יכולתו של מבוטח להמשיך לעסוק במקצועו ועיסוקו, או בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, הכשרתו וניסיונו, כתוצאה מתאונה או מחלה.אובדן מלא אובדן גמור. מושג המגדיר נזק לרכוש באופן מוחלט כך שאין אפשרות לשיקום הרכוש וחברת הביטוח תשלם למבוטח את מלוא סכום הביטוח בניכוי הסכומים שיש לה זכות לנקותם כגון: הפרשי פרמיות שטרם שולמו, השתתפות עצמית או העברת שרידי הרכוש לטובת חברת הביטוח.

המחוקק הטיל על המעביד חובות שונות לצורך הגנה על עובדיו. האחריות הינה רחבה וכוללת מקרי חבלה, תאונה או מחלה שאירעו לעובד תוך כדי ו/או עקב העבודה.

ב

מבוטח שלא תבע את חברת הביטוח בשנת הביטוח הקודמת (בעיקר בביטוחי רכב), זכאי להנחת העדר תביעות (בונוס).ביטוח אובדן כושר עבודה ביטוח שבו מקבל עליו המבטח לפצות את המבוטח בפיצוי חודשי מוסכם אם נגרם לו אובדן כושר עבודה עקב תאונה או מחלה, בהתאם להגדרה הרשומה בפוליסה. הפיצוי משולם במקרה שהמבוטח אינו כשיר, מחמת תאונה או מחלה, לעבוד בעבודתו או בעבודה דומה ומתום תקופת ההמתנה כנקוב בפוליסה.

ביטוח כל הענפים שאינם ביטוח חיים ובריאות כגון: ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח למפעלים ולבתי עסק, ביטוח דירה, ביטוח חקלאי, ביטוח הנדסי, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח מחשבים ביטוח נסיעות לחו"ל והביטוחים האחרים הנלווים לביטוחים עסקיים.

ביטוח שמטרתו לפצות מפעלים וחברות בשל נזקים כספיים הנגרמים לפעילותם וריווחיותם עקב מותו של ממלא משרה מרכזית וחיונית. סכום הביטוח ישמש לשיקומו של המפעל בשל אובדן שווקים, פגיעה בפיתוח ומחקר, אובדן הכנסות וכדומה.

פוליסת ביטוח הבאה לכסות תשלומי טיפול רפואי בעת מחלה כלשהי, ומקנה למבוטח שליטה מלאה בתהליך הרפואי (בחירת רופא, מקום, מועד ועוד). הביטוח הרפואי הפרטי הוא בעיקרו ביטוח החזר הוצאות אותן שילם המבוטח לטיפול רפואי, על פי תנאי הפוליסה.

ביטוח המקנה למשפחה קצבה חודשית לכיסוי צרכיה במקרה מות המבוטח. שיטה זו משחררת את המשפחה מהקושי ומהמורכבות שבניהול קרן ביטוח ששולמה באופן חד פעמי. ההכנסה החודשית עשויה להיות מקור כספי בטוח וודאי במשך פרקי זמן מתוכננים.

כשמו כן הוא, ביטוח שיש חובה לעשותו על פי החוק כגון: ביטוח חובה לרכב.

תוכנית שבה ניתן להבטיח קרן אשר תשולם למשפחה או לכל מוטב אחר אם נפטר המבוטח מסיבה כלשהי. ביטוח חיים עוסק בסיכון חיים שבו נתון המבוטח במהלך תקופת הביטוח, קצרה או ארוכה, במהלך פעילותו הכלכלית ובשעה שהוא נושא בהתחייבויות כלכליות כלפי התלויים בו. המבוטח יכול להגדיר את סכום הביטוח והתקופה שבה נחוץ הכיסוי הביטוחי.

תוכנית ביטוח המבוססת של שילוב של ביטוח למקרה פטירה וחסכון. התוכנית מבטיחה את תשלום סכום הביטוח למוטבים במקרה פטירה מוקדמת בתוך תקופת הביטוח או תשלום למבוטח בגמר תקופת הביטוח.

כאשר סכום הביטוח הרשום בפוליסה נמוך מערך הרכוש בפועל ונגרם למבוטח נזק, הוא יקבל רק פיצוי יחסי, על פי היחס שבין סכום הביטוח המצוין בפוליסה לבין ערך הרכוש בפועל. כלומר, אם ביטחתם רכושכם רק ב – 80% מערכו בפועל – תקבלו פיצוי יחסי של 80% מערך הנזק.

כאשר סכום הביטוח הרשום בפוליסה גבוה מערך הרכוש בפועל, על פי החוק יגיע למבוטח החזר פרמיה.

כיסוי שניתן לכל אירוע תאונתי פיזי לרכוש מלבד חריגים המפורטים בתנאים הכלליים ו/או ברשימה לפוליסה.

מצב בו קיים ביטוח לרכוש מסוים ביותר מחברה אחת ובתקופות חופפות. במצב כזה במקרה של נזק, כל חברה מבטחת תשלם את סכום הנזק על פי היחס שלה בסכום הבטוח.

תוכנית זו מעניקה למבוטח תשלום חד פעמי אותו קבע מראש, במקרה שלקה במחלה קשה כגון סרטן, לב, שבץ מוחי, כליות, כבד, ריאות וכו', לרווחתו, לדאגה לאיכות החיים או לכל מטרה אחרת.

תוכנית שמבטיחה תשלום סכום ביטוח נוסף אם מותו של המבוטח נגרם עקב תאונה.

תוכנית המשלבת חסכון לגיל פרישה וכיסוי ביטוחי למקרה פטירה מוקדמת ואובדן כושר עבודה. ביטוח מנהלים נערך לעובדים שכירים באמצעות מעביד ומימונו בא מכספי פיצויים ותגמולים שמופקדים על ידי המעביד והעובד במשך שנות הביטוח.

כיסוי לסיכונים מסויימים המפורטים בפוליסה (בניגוד לכל הסיכונים).

ביטוח חיים בגובה המשכנתא שנערך ללווה כדי שיובטח פירעון המשכנתא אם נפטר בטרם עת.

מעניק למבוטח תשלום חד פעמי אם הפך לנכה עקב מחלה או תאונה ונמנעה ממנו היכולת לעסוק במקצועו או בעיסוק סביר אחר, ההולם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו.

תוכנית המאפשרת תשלום סכום ביטוח נוסף, מלא או חלקי, אם הפך המבוטח לנכה עקב תאונה ונגרמה לו נכות גופנית צמיתה. המבוטח יהיה זכאי לסכום ביטוח מלא במקרה של נכות גופנית מלאה וצמיתה, או לסכום ביטוח חלקי, במקרה של נכות חלקית.

אדם נחשב לסיעודי אם אינו מסוגל לבצע פעולות בסיסיות ויומיומיות באופן עצמאי, במלואן או בחלקן (לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ניידות). ביטוח סיעודי מבטיח פיצוי חודשי שמטרתו לממן טיפול במבוטח הסיעודי, בביתו או במוסד סיעודי, בהתאם לצרכיו האישיים של המבוטח.

פוליסה מיוחדת וחיונית לשותפויות עסקיות ולשותפים בחברות פרטיות. ניתן לבטח כל שותף בביטוח שותפים כאמצעי נילווה להסכם השותפות, על מנת להסדיר את יחסי הגומלין הכספיים בין השותפות לבין משפחתו של השותף שנפטר.

אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח ואשר שמו נקוב בפוליסה כבעל הפוליסה.

ג

סכום שנקבע בהסכמה מראש בין חברת הביטוח לבין המבוטח הקובע את הסכום המרבי שתשלם החברה בגין האחריות החוקית של המבוטח (בעיקר בביטוחי חבויות כגון: ביטוח צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית).גורם פוליסה
עלות קבועה המתווספת לפרמיה השנתית לשם כיסוי הוצאות שונות במהלך תקופת הביטוח. הכללתו של גורם הפוליסה בפרמיה פותרת את המבוטח מכל חיוב נוסף עבור פעולות שביקש לבצע בפוליסת הביטוח.

גיל המבוטח ביום תחילת הביטוח.

ד

החלק של הפוליסה המודפס במחשב וכולל את פרטי הפוליסה הספציפיים כגון: שם המבוטח, כתובתו, תיאור הרכוש, סכומי ביטוח ותנאים מיוחדים.

ה

הגבלת ליקויים בריאותיים או בעיות רפואיות שעבורם או עבור מצב הנובע מהם, הפוליסה אינה מקנה כיסוי ביטוחי.הנחת העדר תביעות
מבוטח שלא תבע את חברת הביטוח בגין מקרי ביטוח, יוכל להנות מהנחה בפרמיה עם חידוש הפוליסה.

המאגר לביטוח רכב בישראל, המחויב לקבל כל מבוטח הפונה אליו בקשר לביטוח רכב. הפרמיות שגובה הפול גבוהות יותר מהמחירים המקובלים בחברות הביטוח.

שאלון המנוסח על ידי חברת הביטוח ומהווה בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסת הביטוח. המבוטח נדרש לענות על כל השאלות בכתב בכנות ובאופן מלא ולאשר בחתימתו את אמיתות התשובות. אי מילוי הטופס בהתאם למפורט יכול להוות הפרה של "חובת הגילוי" מצד המבוטח. עצם מילוי הצעת ביטוח אינו הופך באופן אוטומטי את המציע למבוטח ועליו לקבל אישור בכתב מחברת הביטוח על קבלת הצעתו.

לאחר שקרה מקרה ביטוחי, קטן ערך הרכוש המבוטח בסכום הפיצוי שקיבל המבוטח (בביטוחי רכוש ו/או רכב צד ג'), במידה והמבוטח שיקם את רכושו ועל מנת שיבוטח מחדש בערכו האמיתי, עליו לשלם פרמיה נוספת.

הסכום הראשוני מכל נזק אותו נושא המבוטח על עצמו.

תקופה שנקבעה בחוק שאחריה לא ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין מקרה ביטוח.

ו

מסמך עליו נדרש הנפגע לחתום במקרה של תביעה בגין נזקי גוף, על מנת לאפשר למבטח לעיין במסמכים רפואיים מעברו.

ז

תנאי בסיסי לקיומו של חוזה הביטוח – האינטרס שיש למבוטח בגין הנכס המבוטח.

ח

החובה למסור מידע מלא ואמיתי מצד המבוטח לחברת הביטוח בעיקר בעת עריכת הביטוח, מידע שיכול להשפיע על הסכמתה של חברת הביטוח לבטח את המבוטח וכן על תנאי הביטוח.חוק חוזה ביטוח חוק חוזה ביטוח התשמ"א-1981.

כל ביטוח שמסתיים תוקפו בתאריך המצוין בפוליסה, דורש חידוש הכרוך בהסכמה בין חברת הביטוח למבוטח לגבי חידושו.

בדיקת הסיכון המוצע בהצעת הביטוח וסיווגו על פי דרגת חומרתו. תוצאות החיתום עשויות לקבוע את נכונות המבטח לקבל את המבוטח בתנאים מסוימים או לדחותו.

בכל פוליסה קיימים חריגים / סייגים המגדירים מה אינו מכוסה על פי תנאיה. על פי חוק, על הסייגים / חריגים להופיע בהבלטה או בצבע אחר משאר תנאי הפוליסה ולכן על המבוטח לקוראם בעיון רב.

ט

טופס התחייבות של קופת חולים בה חבר המבוטח, לתשלום למוסדות רפואיים בגין ההוצאות הרפואיות שלו.

י

מצב בו נתון רכוש שניזוק באופן חלקי, תוקן וכתוצאה מכך הופחת שוויו.

כ

החלת הביטוח, היקפו, סכומי הביטוח, תנאיו, חריגיו וסייגיו.כרטיס ירוק משרד המנפיק ביטוח לרכב ישראלי בחו"ל ורכב זר המגיע לארץ. מוגבל למדינות החברות במועדון זה.

עמידתו של המבוטח בתנאים מסוימים שיסייעו בקבלתו לביטוח. על פי תנאים אלה נדרש המבוטח לעמוד במבחן הכשירות הרפואית ובמבחן הכשירות האישית.

מ

מבוטח שתבע את חברת הביטוח בשנת הביטוח הקודמת (בעיקר בביטוחי רכב), חייב בתוספת תשלום.מדד מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או בהעדר פרסום שכזה, מדד המתפרסם על ידי גוף רשמי אחר שיבוא במקומו.

המוטב הוא מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח. הוא האיש, או האישיות, שהמבטח חייב לשלם לו את סכום הביטוח, על פי תנאי הפוליסה, ושמו נקוב בפוליסה או בתוספת שלה כמוטב.

מוסך של חברת הביטוח עימו יש הסדר לתיקון הרכב. תיקון הרכב במוסך זה אינו כרוך בתשלום עלות התיקון, למעט תשלום השתתפות עצמית על ידי המבוטח.

אמצעים שמחוייב המבוטח לנקוט על פי דרישת חברת הביטוח, להגנת רכוש ואשר קיומם והפעלתם מהווים בדרך כלל תנאי מוקדם לקיום הכיסוי הביטוחי.

מצבו הרפואי של מבוטח, שקדם לתחילת הביטוח. קיימות הגדרות שונות למצב רפואי קיים על פי סוגי הפוליסות השונים.

מקרה בלתי צפוי אשר בהתקיימו מקנה למבוטח זכות לקבלת תגמולי ביטוח על פי הפוליסה.

נ

כאשר הנזק הנגרם לרכוש המבוטח אינו נזק מוחלט וניתן לשקם את הרכוש הניזוק, בניגוד למוגדר באובדן מלא.נזק תוצאתי הנזק הנוסף הנגרם בעקבות הנזק לרכוש, לדוגמא כאשר מפעל ניזוק ואין אפשרות להמשיך בפעולות ייצור ומכירה – אז נגרם נזק של אובדן רווחים, או כאשר דירה מושכרת נשרפת – נגרם נזק של אובדן שכר דירה ששולם מראש.

ס

מומחה שנשלח מטעם חברת הביטוח מעת לעת כדי לאתר את הסיכונים הספציפיים, להעריך את הרכוש ולהציע המלצות לשיפור המיגון.סכום ביטוח (ביטוח אלמנטרי) הסכום בו מעריך המבוטח את רכושו לצורך הביטוח. סכום זה מהווה גבול אחריות לכיסוי נזקי הרכוש על פי הפוליסה ומהווה בסיס לחישוב ביטוח חסר.

הסכום המירבי הנקוב בפוליסה, אותו תחויב חברת הביטוח לשלם בגין מקרה ביטוח אחד.

פירוט שירותי הבריאות להם זכאים אזרחי המדינה על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד- 1994.

ע

קביעת סכומי ביטוח לפי ערכו של הרכוש כחדש כך שבמקרה של אובדן או נזק אין מורידים מסכום תגמולי הביטוח את שיעור הבלאי של הרכוש שניזוק, זאת בתנאי שהמבוטח ירכוש את הרכוש בפועל תוך פרק זמן הרשום בפוליסה ובתנאי שהרכוש המוחלף יהיה מאותו סוג וטיב של הרכוש הניזוק.ערך מוסכם
סכום פיצוי מוסכם במקרה של אובדן או נזק שנקבע מראש בין המבוטח לחברת הביטוח. מקובל בדרך כלל בביטוח יצירות אמנות שקיים קושי להעריכם.

סכום החיסכון שיעמוד לרשות המבוטח בגין הביטוח היסודי במקרה של משיכת כספים.

פ

מסמך המכיל את התחייבותו הפורמלית של המבטח אשר לחובת הפיצוי שהוא נטל עליו, על הפסדים או נזקים שייגרמו למבוטח או שהמבוטח גרם לצד שלישי עקב סיכונים המפורטים באותו מסמך; בכפוף לסייגים והתניות המצוינים בה.פוליסה משתתפת ברווחים
כספי החסכון בפוליסה משתתפת ברווחים מושקעים בשוק ההון, והתשואה הנובעת מהשקעה זו מתווספת לסכום הביטוח ולערך הפדיון במשך כל תקופת הביטוח.

פוליסה המושתתת על פי תקנות מיוחדות של הפיקוח על עסקי הביטוח הקובע תנאי מינימום שאין לחרוג מהם. ניתן להוסיף על תנאי המינימום אך אסור לגרוע מהם. הפוליסה הנ"ל חלה על ביטוחי דירה ותכולתה, ביטוחי רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון וביטוחי נסיעות לחו"ל.

פוליסה הנרכשת באופן פרטי במטרה להשלים את הכיסוי הביטוחי וכוללת רכיבי ביטוח ו/או חיסכון בהתאם לבחירת הלקוח.
על חלק מהפרמיה ניתן ליהנות מזיכוי מס בשיעור של 25% (בהתאם לסעיף 45).

הפרמיה לפוליסה תלויה בהיקף הכיסוי הביטוחי אותו בחר הלקוח ובהיקף צבירת החיסכון. לרוב, היא תשולם באופן חודשי בהוראת קבע או באמצעות כרטיס אשראי.

ההצטרפות תדרוש בד"כ הוכחת מצב הבריאות (באמצעות מילוי שאלון בריאות ובמקרים מסויימים גם בדיקה רפואית).

 

בין הרכיבים שניתן לכלול בפוליסה:

א. ביטוח חיים (ביטוח למקרה פטירה בטרם עת).

ב. חיסכון לגיל פרישה (במסלול הון או קצבה).

ג. ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה.

ד. ביטוח למקרה נכות מתאונה.

ה. ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות.

פוליסה הנרכשת באופן פרטי במטרה להשלים את הכיסוי הביטוחי וכוללת רכיבי ביטוח ו/או חיסכון בהתאם לבחירת הלקוח.
על חלק מהפרמיה ניתן ליהנות מזיכוי מס בשיעור של 25% (בהתאם לסעיף 45) ועל חלק נוסף מהפרמיה, ניתן ליהנות מניכוי מס (בהתאם לסעיף 47).

הפוליסה כפופה לתקנות קופות גמל.

הפרמיה לפוליסה תלויה בהיקף הכיסוי הביטוחי אותו בחר הלקוח ובהיקף צבירת החיסכון. לרוב, היא תשולם באופן חודשי בהוראת קבע או באמצעות כרטיס אשראי.

ההצטרפות תדרוש בדרך כלל הוכחת מצב הבריאות (באמצעות מילוי שאלון בריאות ובמקרים מסויימים גם בדיקה רפואית).

 

בין הרכיבים שניתן לכלול בפוליסה:

א. ביטוח חיים (ביטוח למקרה פטירה בטרם עת).

ב. חיסכון לגיל פרישה (במסלול הון או קצבה).

ג. ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה.

ד. ביטוח למקרה נכות מתאונה.

ה. ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות.

פוליסה הנרכשת על ידי מעסיק לביטוח חייו של העובד וכוללת רכיבי ביטוח וחיסכון המהווה את התנאים הסוציאליים של העובד.
לפוליסה זו משולמים כספי תגמולים על ידי המעסיק ועל ידי העובד ו/או כספי פיצויים.

הפרמיה לפוליסה תלויה בהיקף שכרו של העובד וברכיבי השכר המשולמים לפוליסה.

ההצטרפות תדרוש בדרך כלל הוכחת מצב הבריאות (באמצעות מילוי שאלון בריאות ובמקרים מסויימים גם בדיקה רפואית).

 

בין הרכיבים שניתן לכלול בפוליסה:

א. ביטוח חיים (ביטוח למקרה פטירה בטרם עת).

ב. חיסכון לגיל פרישה (במסלול הון או קצבה).

ג. ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה.

ד. ביטוח למקרה נכות מתאונה.

ה. ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות.

סכום ביטוח מוסכם מראש שישולם למבוטח בקרות מקרה הביטוח.

קופת גמל שבה מופקדים כספי פיצויים על ידי מעביד במטרה למלא את חבותו כלפי עובדיו השכירים במקרה פיטורים, פטירה או פרישה לגמלאות. על פי חוק פיצויי פיטורים שיעור הפיצויים שעל מעביד לשלם שווה למשכורת חודשית אחת עבור כל שנה שבה הועסק העובד אצל אותו מעביד.

זרם תשלומים תקופתיים הניתנים לעובד שכיר לאחר פרישתו המוחלטת מעבודתו, או לאחר פרישתו החלקית ממנה, מפאת גיל, או בעטיה של נכות, או מחלה או אירוע מוסכם אחר או לשאירי העמית לאחר פטירתו.

דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם למבטח לפי תנאי הפוליסה.

פרמיה המשתנה מעת לעת במהלך תקופת הביטוח.

פרמיה שנקבעת במועד ההצטרפות לביטוח ואינה משתנה (פרט להצמדה למדד המחירים לצרכן) במשך תקופת הביטוח.

צ

נפגע מקרי שאינו המבוטח ואינו צד לחוזה הביטוח.

ק

שם כולל לכל חברה, אגודה שיתופית או תאגיד, שהוקמו לפי חיקוק מיוחד ונועדו לתשלום קצבה, פיצויים, חופשה או כל תשלום דומה אחר שאושר על ידי מס הכנסה, והן מתנהלות על פי תקנות מס הכנסה.
המאפיין את קופת הגמל הוא היותה בעלת מעמד משפטי פורמלי, הנפרד מהחברה המעסיקה; השתתפות סדירה בתשלומים לקופה; חשבון פרטי לכל חבר שבו נזקפים בקביעות הסכומים שהוא עצמו מפריש וכן אותו חלק מהשתתפות המעביד, וכן קיימת התחייבות חוזית באשר לצורת תשלומי הגמל.קופת גמל לעצמאים
תכניות הגמל לעצמאיים מבוססות על הפקדות כספים של בעל חשבון בלבד. עצמאי רשאי לקבוע את גובה פקדונותיו ולשנותם מפעם לפעם בחסכון חד פעמי או בהפקדות תקופתיות. הכללים למשיכת כספים מקופת גמל נקבעים בתקנון הקופה או במסגרת קופת הביטוח.

קופה גמל לקצבה שמטרתה לשלם פנסיה לזיקנה, שארים ונכות. קרן הפנסיה נועדה לשלם לעובד שפרש מעבודתו, או לשאיריו תשלומים תקופתיים, לאחר תקופת אכשרה מתאימה. ההצטרפות לקרן פנסיה נעשית על פי הסכם קיבוצי, באמצעות מעביד או באופן פרטי.

ר

האפשרות לשמור על הכיסויים הביטוחיים, לתקופה קצובה מראש, בפרמיה מינימלית המכסה את עלות הכיסויים בלבד, ללא עלויות החיסכון.רשימת הפוליסה
חלק הפוליסה הכולל את הפרטים האישיים של המבוטח כמו: שם, כתובת, מספר פוליסה, סוג העסק, סכומי ביטוח ותנאים ספציפיים לפוליסה הרלבנטית.

ש

שירותי בריאות נוספים – שמם הרישמי של הביטוחים המשלימים של קופות החולים.שחרור מפרמיות
ביטוח נוסף המשחרר את המבוטח מתשלום הפרמיות בגין פוליסת ביטוח החיים, במקרה של אובדן כושר עבודה מלא או חלקי.

סכום ביטוח שמטרתו היא השבת מצב המבוטח למצב בו היה לפני קרות מקרה הביטוח. סכום השיפוי יהיה בגובה הנזק ולא יעלה על סכום הביטוח. ההחזר מותנה בהצגת קבלות של תשלומים שבוצעו בפועל.

המומחה המקצועי האמור לבדוק את נסיבות הנזק, גובה הנזק והאם חברת הביטוח אחראית בהתאם לתנאי הפוליסה לשלם עבור הנזק.

ת

תאונה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה גם אם היא אירעה בדרך מהבית לעבודה או מהעבודה לבית או בזמן הפסקה בעבודה. עובדים שכירים ועצמאים מבוטחים בביטוח זה למקרה פגיעה בעבודה עקב תאונה או מחלה במסגרת המוסד לביטוח לאומי.תביעה
דרישה לתשלום נזק או אובדן על פי תנאי פוליסה לביטוח. התביעה יכולה להיות מוגשת על ידי המבוטח, במסגרת הסיכונים המכוסים, או על ידי צד שלישי, שפגע בו מבוטח.

סכום הכסף שיש לשלם על פי חוזה ביטוח, בקרות מקרה הביטוח, על פי תנאי הפוליסה. תגמולי הביטוח אפשר שיהיו מלאים או חלקיים, והם מוגבלים בסכום הביטוח הנקוב בפוליסה.

תוספת פרמיה הנגבית מהמבוטח בגין מצב בריאות לקוי, בגין מקצוע או תחביב מסוכנים מהרגיל וכדומה.

חלק הפוליסה הכולל את התנאים החלים על כל הפוליסות מסוג מסויים וקובעים בין היתר את היקף הכיסוי הביטוחי, תנאיו, חריגים וכיו'ב.

שיעור הפרמיה המופיע בספר התעריפים ואשר לגביו ניתנות הנחות או מתווספות בו תוספות – על פי המקרה.

תקופה רצופה המתחילה במועד תחילת הביטוח של המבוטח ומסתיימת בתום התקופה הנקובה בכל פרק בפוליסה. המבטח לא יהיה מחויב בתגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח שהצורך בו התגלה, אובחן או ארע במהלך תקופת האכשרה.

התקופה שבה תקפה הפוליסה ונותנת כיסוי ביטוחי על פיה. זוהי התקופה שהמבוטח שילם – או הסכים לשלם – פרמיה בעבורה. תקופת הביטוח נקובה בפוליסה.

תקופה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח (ולאחר תום תקופת האכשרה) ובסיומה זכאי המבוטח לקבלת תגמולי הביטוח. משך תקופת ההמתנה מפורט בפוליסה ובנספחיה.

תקופה מירבית, הנקובה בפוליסה, לתשלום תגמול סיעודי חודשי.

פגיעה משמעותית בפעילותו הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך וקצר וחוסר התמצאות במקום ובזמן, שסיבתה במחלת האלצהיימר או בצורות סניליות ודמנטיות שונות, זאת בתנאי שהפגיעה האמורה מחייבת השגחה מתמדת.

דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם במסגרת חוזה הביטוח שכרת עם המבטח. חוזה הביטוח והכיסוי הביטוחי תקפים כל עוד משולמות הפרמיות, ולכל היותר עד לגמר תקופת הביטוח בהתאם לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981. במקרה אי תשלום הפרמיות יידרש המבוטח לסלק את חובו בתוך 15 ימים ואם לא יעשה כן, יודיע המבטח על ביטול הפוליסה בתום 21 ימים מהיום שבו נשלחה הודעת הביטול.