ביטוח רכוש

בביטוחי רכוש אנו מבחינים בין ביטוח בפני נזקים ישירים, לביטוח בפני נזקים עקיפים. הנזק הישיר הוא נזק ממשי לרכוש (כמו סחורות שעלו באש). הנזק העקיף נובע מהנזק הישיר, והוא כרגיל נזק כלכלי (כגון הפסד הכנסות לחנות שנסגרה עקב דליקה).

לעניין הנזקים הישירים, כאן קיימות שתי צורות של כיסוי ביטוחי, באחת, מפרטים המבטחים בפני אלו סיכונים הם מבטחים, ובאחר, המבטחים מתחייבים לכסות כל נזק פתאומי ובלתי צפוי לרכוש, אלא אם נקבע במפורש כי אותו נזק לא יכוסה. דרך זו מכונה בשפה המקצועית "כל הסיכונים". כך – לדוגמא, מקובל לבטח מבנים בפני סיכונים מפורשים (אש, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סופה וסערה, שיטפון, נזקי נוזלים, פריצה וכד'), בעוד תכשיטים מקובל לבטח במתכונת "כל הסיכונים". היות ובביטוח "כל הסיכונים" אין כרגיל חריג לאיבוד רכוש, הרי אם אבד תכשיט שבוטח במתכונת "כל הסיכונים" – יהיה הנזק מכוסה.

תפקיד המבטח הוא להשיב את המבוטח למצב בו היה מיד לפני קרות הנזק. לכאורה, הדבר "צודק", היות ואין לקבל כי המבוטח "ירוויח" מהנזק. אולם, אם אכן היינו נצמדים לעקרון כי המבוטח לא "ירוויח" מהנזק, היינו יוצרים קושי למבוטח. לדוגמא – אם היה מבנה עולה באש, המבוטח היה מקבל מהמבטח תשלום רק בגין הנזק הממשי למבנה, בעוד בפועל היה עליו להקים את המבנה מחדש. לכן, בביטוחי מבנים, מכונות וציוד (ובדירות – בביטוח המבנה והתכולה) מקובל לערוך הביטוח על בסיס ערכו כחדש ("ערך כינון"). המבוטח משלם למבטח פרמיה כאילו הרכוש הוא חדש, ובמקרה נזק נושא המבטח בתשלום (בכפוף למספר תנאים) כאילו הרכוש שניזוק היה חדש

נסקור סקירה קצרה את פוליסות ביטוח הרכוש העיקריות:

ביטוח "אש מורחב" – ביטוח זה מקובל בביטוח עסקים (מפעלי תעשייה, חנויות וכד'), והוא כולל עפ"י קשת רחבה של סיכונים בנוסף לכיסויים הבסיסיים שהם "אש" ו"ברק".

ביטוח "אבדן רווחים" – ביטוח זה כפוף כרגיל לביטוח "אש מורחב". הכיסוי כאן הוא לנזק הנובע מהנזק הישיר.

לצורך עריכת ביטוח זה אנו מחלקים את המחזור של העסק ל – 3 חלקים –

הוצאות שהמבוטח יפסיק להוציא במקרה נזק.
הוצאות שהמבוטח ימשיך להוציא במקרה נזק.
רווח (לפני מס).

משלושת הסעיפים לעיל, הראשון אינו רלוונטי לביטוח, היות והמבוטח יפסיק להוציא את אותן הוצאות במקרה נזק (דוגמא להוצאה שכזו היא רכישת מלאי). אנו מבטחים רק את הסעיפים 2 ו – 3, וזאת למקרה נזק שישפיע על העסק למשך תקופה שהוסכמה מראש בין הצדדים (החל מ – 3 חודשים וכלה במספר שנים).

ביטוחי רכוש נוספים הם:

ביטוח דירות (הנערך בבסיסו על פי תקנות שהותקנו).
ביטוח רכוש בהעברה.
ביטוח כספים.
ביטוח שבר מכני.
ביטוח ציוד אלקטרוני וביטוחים אחרים. קיימים ענפי ביטוח המשלבים יחד ביטוחי רכוש וחבות, כמו ביטוח כלי רכב (בו מכוסים הן נזק עצמי לכלי הרכב המבוטח והן נזק לאחרים) וביטוח "עבודות קבלניות" (בו מכוסים הן הרכוש המוקם, הן הנזק לצדדים שלישיים והן חבות בגין פגיעה גופנית בעובד). 

ביטוח חבויות

לכאורה, אין לנו צורך בביטוחי חבות שונים, וניתן היה להסתפק בביטוח אחד אשר יכסה את חבותו של המבוטח כלפי אחרים. בפועל, אמנם קיים ביטוח אחריות "כללי", אך ביטוח זה כפוף לחריגים רבים, אשר בגין חלק מהם מקובל לערוך פוליסות ביטוח ייעודיות. כך, לדוגמא, בביטוח "אחריות כלפי צד שלישי" (הביטוח נקרא כך היות וחברת הביטוח, היא צד א', מתחייבת לשפות את המבוטח, הוא צד ב' בגין סכומים שיהיה חייב לשלם לניזוק, הוא צד ג') נכללים חריגים ל –

שימוש בכלי רכב.
חבות כלפי עובד בגין נזק גופני שנגרם לו.
חבות עקב מוצר פגום.
חבות מקצועית.
בנוסף, הכיסוי תחת פוליסה לביטוח "אחריות כלפי צד שלישי" מחייב כי ארע נזק ממשי לגוף או לרכוש. יש והנזק כלל אינו כרוך בנזק ממשי לגוף או לרכוש, דוגמת טעות מקצועית של רואה חשבון

את ביטוחי האחריות אנו מחלקים לשתי קבוצות – בקבוצה האחת מכוסים מקרים שקרו בתקופת הביטוח, ובקבוצה השניה מכוסים מקרים בהם עילת התביעה נודעה למבוטח בתקופת הביטוח. כך, לדוגמא, אפשר ובמקום כלשהו בעולם נפגע אדם ממוצר שיוצר על ידי חברה ישראלית. יש והחברה הישראלית תלמד על אותו אירוע רק בעוד מספר שנים. הפוליסה הרלוונטית לגבי אותה פגיעה תהיה הפוליסה שתהיה בתוקף במועד הידיעה.