תקנון העמותה המוצע לעיון החברים – מכתב מיו"ר ועדת תקנון
מצורף לעיונכם טיוטת תקנון העמותה אשר מוצע לאישורכם
23.07.2023
תקנון חדש המוצע לעיונכם
מצ"ב תקנון הלשכה לאחר שבוצעו בו שינויים שהוצעו ע"י החברים והועדה אישרה אותם.
23.04.2023
תקנון קיים
23.04.2023
הקוד האתי ותקנון ועדת האתיקה המוצע
23.04.2023
הקוד האתי ותקנון ועדת האתיקה הקיים
23.04.2023