תקנות ורגולציות

הצעות חוק שלשכת סוכני הביטוח מקדמת

תמצית מהות ההצעה

שם הצעת החוק/ תיקון חקיקה

תיקון סעיף 125ד – ביטול הגדרת המונח "המועד הקובע".

הרציונאל הוא שמאפשרים לנשים הפורשות בגיל 62 לפדות כספים שאינם מזכים בפנסית מינימום, ללא חבות במס.

הצ"ח לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי מס מריבית בגיל פרישה חובה).

הגדלת הרכב הוועדה הייעצת ל-9 חברים (במקום 7) ע"י הוספת שני חברים שימונו בהתאם להמלצת לשכת סוכני ביטוח בישראל.

הצעת חוק לתיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הרכב הוועדה המייעצת) תשמ"א-1981

שינוי גיל הזכאות לצורך ניכוי מס מריבית (החלפת המונח "גיל פרישה חובה" במונח "גיל פרישה").

הצעת חוק לתיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 (משיכה כספית בסכום צבירה מזערי, בסכום חד-פעמי שלא בדרך של היוון קצבה).

הטלת חובה על בעל רישיון מבטח לשווק ביטוח סיעודי.

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' _) (חובת שיווק ביטוח סיעודי על-ידי מבטח), התשפ"ג-2023.

איסור על גוף מוסדי לסרב "סירוב בלתי סביר" להתקשר עם סוכן בהסכם דמי עמילות לרבות איסור על סיום התקשרות עם סוכן בהסכם כאמור בנסיבות המפורטות בהגדרת "סירוב בלתי סביר".

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' _) (איסור סירוב התקשרות גוף מוסדי עם סוכן ביטוח), התשפ"ג-2023.

מתן רשות ייצוג נישומים בשלטונות המס, בהקשר לפרישת עובד, על-ידי סוכן פנסיוני.

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ייצוג על ידי סוכן פנסיוני בעת פרישה מעבודה של עובד)

שינוי חקיקה שיאפשר לבעל רישיון פנסיוני לעסוק בייעוץ או בשיווק השקעות.

ביטול איסור רישיון יועץ השקעות על סוכן ביטוח.

תיקון שיאפשר לשווק פוליסות ביטוח רפואי פרטיות, פרק ניתוחים על בסיס פיצוי בלבד.

תיקון חקיקה המאפשר שיווק פוליסות בריאות על בסיס פיצוי.

מסמכים
pdf  (93KB)

תקנות ורגולציות

הצעות חוק שלשכת סוכני הביטוח מקדמת