ועדת ביקורת נבחרת על ידי האסיפה הכללית ומונה עד 6 חברים.
תפקידה לבדוק את פעולותיהן הכספיות של מוסדות הלשכה וגופים שבשליטתה, עמידה בכללי התקנון, טוהר מידות וסדרי מנהל תקין.

איציק אורן

תפקיד: יו"ר ביקורת

איציק אורן
טלפון : 03-6366507