יו"ר הועדה - סו"ב רים שוקחה, סגנית הנשיא הלשכה

חברים בוועדה – סו"ב מעיין משיח ומר דרור שלו, מנכ"ל הלשכה.

תאריך אחרון להגשת הבקשות – 16/05/24

 

סוכנות וסוכנים יקרים,

כמיידי שנה משפחת המבורגר והראל חברה לביטוח בע"מ, מעמידה לרשות חברי הלשכה קרן מלגות להוצאת רישיון סוכן ביטוח לדור המשך של חברי הלשכה.

מצ"ב מטה טופס בקשה למלגה לשנת 2024 .
את הטופס יש לשלוח לכתובת מייל officeinfo@insurance.org.il ולוודא קבלה בטלפון 03-6396676.

 

את הטפסים ניתן לשלוח עד לתאריך 16/05/24.

שימו לב כי טפסים אשר יתקבלו לאחר מועד ההגשה לא יבחנו.

 

אנא קראו בעיון את תקנון המלגות טרם הגשת הטפסים.

*קבלת המלגה כפופה להוראות תקנון מלגת המבורגר המופיע מטה.

 

                                                      בברכה ,

 

                סו"ב מעיין משיח                סו"ב רים שוקחה                 דרור שלו

             חברת וועדת מלגות               יו"ר וועדת מלגות              מנכ"ל הלשכה
                                                     סגנית הנשיא

 

תנאי סף

זכאי להגיש בקשה לקבלת מלגה מי שעונה על כל אלה במצטבר:

  • מי שהינו דור המשך של מי שהיה חבר לשכה 24 (עשרים וארבע ) חודשים לפני מועד פרסום ההודעה על אפשרות קבלת המלגות ושאין לו חוב בגין דמי חבר, או שאביו היה חבר לשכה ונפטר ;
  • אינו דור המשך של חבר ועדת הביקורת או חבר ועד מנהל של הלשכה;
  • לא קיבל מלגה מהלשכה בעבר; ואם קיבל, גובה המלגה שהוא קיבל בעבר אינו שווה או עולה על סכום המלגה המירבי שנקבע עבור אותה שנה;
  • הוא זכאי לקבלת רישיון סוכן ביטוח בהתאם להחלטת רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון (או כל גוף אחר שיבוא במקומה); או, שקיבל רישיון סוכן ביטוח במהלך 12 (שנים עשר) החודשים שקדמו למועד פרסום ההודעה על אפשרות קבלת המלגות;
  • לא הורשע בדין משמעתי במהלך לימודיו לקראת קבלת תואר אקדמאי שהוא מחזיק בו או קבלת רישיון סוכן ביטוח בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לקבל את המלגה בהתאם להחלטת הוועדה;
  • הוא הגיש את הבקשה לקבלת המלגה במועד שנקבע לכך על-ידי הוועדה;
  • הוא הגיש את כל המסמכים הנדרשים כפי שפורסמו בהודעה על אפשרות קבלת המלגות ו/או השלים אותם בתוך המועד שנקבע לכך על-ידי הוועדה;

קריטריונים לקביעת גובה המלגה

בקביעת סכום המלגה שזכאי לו זכאי למלגה – באופן פרטני או כללי, רשאית הוועדה להתחשב בכל אחד מאלה; ובלבד שאותם קריטריונים, להבדיל מסכום המלגה הפרטני, נקבעו מראש ופורסמו במסגרת ההודעה על אפשרות קבלת המלגות:

  • מצוינות אקדמאית;
  • מעורבות חברתית או פעילות לקידום מעמד הסוכן;
  • ותק החברות בלשכה של סוכן הביטוח שבזיקה אליו הגיש דור ההמשך את הבקשה לקבלת מלגה;

מלגות קודמות שקיבל הזכאי למלגה מהלשכה או מגופים אחרים; ובתנאי שסכום המלגות הכולל שיקבל הזכאי למלגה מהלשכה לא יעלה על סכום

 

תפקיד:

טלפון :
טלפון נייד:
פקס :