ביום 11.3.2024 פורסם החוזר שבנדון (להלן: "החוזר"). כזכור, בתיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, תשמ"א-1981[1] (להלן: "התיקון לחוק") נקבעה הוראת מעבר לעניין העברת מבוטחים מפוליסת ביטוח ניתוחים "השקל הראשון" (להלן: "פוליסת השקל הראשון") לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" ללא השתתפות עצמית (להלן: "פוליסת משלים שב"ן").
החוזר, למעשה, מהווה הוראות ביצוע מטעם הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לצורך יישום הוראות התיקון לחוק.

 

לנוחיותכם, להלן עיקרי הוראות החוזר על דרך "שאלה-תשובה" והבהרות:

 

 1. מיהם המבוטחים הרלוונטיים עליהם חלות הוראות החוזר? – להלן במצטבר:
 • מבוטחים בפוליסות פרט מסוג "השקל ראשון" שהונהגו החל מיום 1.2.2016;
 • אותן פוליסות נכרתו לפני יום 1.10.2023;
 • המבוטחים עמיתים בשב"ן של קופת החולים.
 1. מהו מועד ההעברה מפוליסת "שקל ראשון" לפוליסת "משלים שב"ן"?

זהו מועד החידוש הראשון של פוליסת "שקל ראשון" (שלאחר 1.10.2023) - כלומר, 1.6.2024.

 1. אילו הודעות ישלחו למבוטחים הרלוונטיים ובאילו דרכים?
 • הודעה טרם ביצוע ההעברה והודעה לאחר ביצוע העברה.
 • ככלל, ההודעות ישלחו למבוטחים באמצעות דוא"ל ובנוסף באמצעות מסרון.
 • במקרה בו המבוטח בחר כי מידע ישלח אליו באמצעות הדואר או במקרה בו אין בידי חברת הביטוח כתובת דוא"ל או מספר טלפון נייד של המבוטח, שאז, ישלחו ההודעות באמצעות הדואר.

 1. באילו דרכים יכולים המבוטחים הרלוונטים להודיע על רצונם לבטל את העברה לפוליסת "משלים שב"ן" ולהישאר מבוטחים בפוליסת "השקל הראשון"?
  • א) דוא"ל ייעודי של חברת הביטוח;
  • ב) שיחת טלפון למוקד השירות של חברת הביטוח;
  • ג) דרכים נוספות אותן רשאית לקבוע חברת הביטוח.

 

[1] ס"ח 3046, י"ז בסיוון התשפ"ג, 6.6.2023

חשוב לדעת: החל מיום 1.4.2024 ועד ליום 31.5.2025, מחויבות חברות הביטוח להקצות בעמוד הראשי באתר האינטרנט שלהן אזור המיועד לביטול העברה לפוליסת "משלים שב"ן". בכניסה לאזור זה יוצגו: פירוט הדרכים שבהן רשאי המבוטח לבטל את ההעברה לרבות כתובת הדוא"ל הייעודי לשם כך; טופס בקשה לביטול העברה - ראו נוסח נספח ד' לחוזר - ורשימת המסמכים הנדרשים לצורך ביטול העברה.