לקראת הצבעת חברי ועדת הבריאות בהתייחס לתיקון המוצע בחוק ההסדרים

סוכנות וסוכנים יקרים!

בתחילת השבוע האחרון הגשתי פניה דחופה ליו"ר ההסתדרות, ארנון בר דוד, לקראת הצבעת חברי ועדת הבריאות בהתייחס לתיקון המוצע בחוק ההסדרים. תיקון החוק עוסק בהחלת הוראות הצעת החוק רטרואקטיבית לגבי מבוטחים קיימים בעלי פוליסת קיימות.

על פי הצעת החוק, מבוטחים קיימים בפוליסת בריאות מסוג "שקל ראשון" שרכשו פוליסה זו (החל משנת – 2016), יועברו במועד החידוש הראשון של הפוליסה באופן אוטומטי לפוליסה שונה ונחותה בהיקף הכיסויים מסוג משלים שב"ן (שירות בריאות נוספים), זאת מבלי שדעתם תישמע ומבלי שרצונם החופשי יבוא לידי ביטוי טרם המהלך.

הסבתי את תשומת ליבו של בר דוד להוראה במסגרת הצעת החוק הרלוונטית לאוכלוסייה רחבה של עובדים שכירים המבוטחים במסגרת ביטוח קבוצתי. מתוך הצעת החוק, עולה כי "מבוטח המבוטח בפוליסה קבוצתית לביטוח ניתוחים 'השקל הראשון', שזכאי לפי הפוליסה לעבור לפוליסת פרט לפי תנאי הפוליסה, יחולו במועד מימוש זכותו למעבר לפוליסת פרט כאמור, כל ההוראות לפי סעיף זה כאילו הועבר במועד החידוש הראשון מפוליסה מקורית לפוליסת ביטוח ניתוחים משלים שב"ן".

הבהרתי בפנייתי כי כידוע, נהוג לערוך פוליסה קבוצתית לתקופות ביטוח קצרות יחסית. לקראת תום תקופת הביטוח הקבוצתי, בוחר הקולקטיב באם להמשיך הביטוח לתקופת ביטוח נוספת או לסיים את ההתקשרות עם המבטחת. הכיסוי הביטוחי בפוליסה הקבוצתית בא לסיומו גם בעת עזיבת המבוטח את הקבוצה המבוטחת, למשל, בעת עזיבת העובד את מקום העבודה; וחשוב להדגיש, סיום הכיסוי הביטוחי מתייחס הן עבור העובד והן עבור בני משפחתו.
אולם, במצב זה, שמורה לעובד הזכות להמשיך את הכיסוי הביטוחי בו היה מבוטח עד אותה עת באופן פרטי באותו היקף כיסויים בו היה מבוטח במסגרת הביטוח הקבוצתי.

אך לא עוד… על פי המוצע בהצעת החוק, ההמשכיות לגבי כיסוי ביטוחי בפוליסה מסוג "שקל ראשון" בביטוח הקבוצתי שהגיע לסיומו לא ימשך, ובעת מימוש זכותו למעבר לפוליסה פרטית מסוג "שקל ראשון" – יועבר לביטוח שונה מסוג משלים שב"ן.

מתוך דאגה כנה לציבור המבוטחים הקיימים, יש למנוע מהלך של העברה אוטומטית למוצר ביטוחי שהיקף הכיסוי בו נחות ביחס למוצר הביטוחי בו מחזיק המבוטח אין כל סיבה והיגיון בריא להטיל – דופי בבחירתו החופשית של אדם שבחר להתקשר בחוזה ביטוח, במטרה להקיף עצמו בכיסוי ביטוחי מסוים.
קיים חשש כי אוכלוסיות מיוחדות עלולות להיפגע ממהלך של העברה אוטומטית למוצר "משלים שב"ן" בדגש על ילדים (פער דמי הביטוח בהתייחס אליהם זניח יחסית); בעלי מוגבלויות שאינם ברי ביטוח וכאלו שאינם ברי חיתום רפואי "נקי", זאת לאור העובדה שמצבם הרפואי השתנה מאז הצטרפו לביטוח המקיף מסוג "שקל ראשון" (יתכן מאוד שכבר עשו שימוש בפוליסה לשם תביעת פרוצדורה ניתוחית).
הימנעות מחקיקה רטרואקטיבית – עיקרון בסיסי הוא כי נורמות חדשות שקובע המחוקק הן פרוספקטיביות מכאן ולהבא. ניתן למצוא לכך סימוכין בפסיקות שונות וחשובות כאשר הכלל שצריך להנחות את המחוקק להימנע מחקיקה רטרואקטיבית הוא ההגנה על אינטרס ההסתמכות של הפרט שהוכרה כבעלת חשיבות רבה וכערך מערכי היסוד של שיטת המשפט.
לטובת אזרחי המדינה, ביניהם כמות גדולה מאוד של עובדים שכירים המבוטחים כיום בביטוחי בריאות, דרשתי את הירתמותו של בר דוד בבלימת כניסת הוראות הצעת החוק לתוקף בדגש על החלתן הרטרואקטיבית.

 

בברכה,

נשיא לשכת סוכני ביטוח, סו"ב שלמה אייזיק