קיזוז תגמולי ביטוח בתביעות רכב בגין הפרש במחירי חלפים (מוסך שאינו בהסדר)

מאת: עו"ד יניב מאיר, יועץ מקצועי ללשכת סוכני ביטוח בישראל

 

 

מאז תחילת השנה הנוכחית פרסמו מספר חברות ביטוח הודעות לגבי מדיניותן החדשה הנוגעת לסילוק תביעות בפוליסות רכב רכוש, לפיה, הן מנכות חלק מתגמולי הביטוח, בהתבסס על ההפרש בין מחירון יבואן החלפים הנקבע על-ידי השמאי לבין הסכום אותו הייתה משלמת חברת הביטוח עבור אותם החלפים אם אלה היו נרכשים מספקי חלפים איתם התקשרה, זאת במידה ובחר המבוטח לתקן את רכבו במוסך שאינו בהסדר.

לאור פניות חוזרות, מצאתי לנכון לנסות "לעשות סדר" ולעדכן בדברים הבאים:

 1. טיוטת הכרעת הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 4.6.2023

בראשית הדברים יודגש כי מדובר בטיוטה וההכרעה הסופית בעניין, למיטב ידיעת הח"מ, תפורסם בקרוב. בהתאם לעולה מן הטיוטה חל איסור על חברת ביטוח לקזז או לבצע הפחתה מתגמולי הביטוח של סכום כלשהו בגין עלות חלפים אלא אם ניתן למבוטח גילוי כמפורט להלן, לפי העניין:

 • ככלל, על חברת ביטוח לתת למבוטח גילוי בולט לגבי אופן ההתנהלות המצופה ממנו בעת קרות מקרה ביטוח הן בשלב הצעת הביטוח והן במועד הדיווח על תביעה מצד המבוטח.
 • לעניין התנהלות בפוליסה קיימת, חברת ביטוח רשאית ליידע את המבוטח אף אם לא יידעה אותו במועד רכישת הביטוח, וזאת כל עוד לא התרחש מקרה ביטוחי טרם יידוע המבוטח, תוך תיעוד כי המבוטח קיבל והבין את ההודעה. במסגרת הודעה כאמור, על חברת הביטוח ליידע את המבוטח בדבר אפשרותו לבטל את הפוליסה הקיימת בחברה, תוך זכות לקבלת החזר יחסי של פרמיית הביטוח ליתרת התקופה וללא כל חיוב נוסף מצידו.
 • ומה בנוגע למבוטחים שכבר קוזזו להם תגמולי ביטוח בפועל? - על חברת ביטוח שביצעה הפחתה של תגמולי ביטוח למבוטח לבחון האם ההפחתה בוצעה לאחר מתן גילוי למבוטח, כאמור לעיל. ככל שלא פעלה חברת הביטוח בהתאם, יהיה עליה להשיב את סכום ההפרש שקוזז למבוטח.

 

 1. פסק דין שניתן לאחרונה (ערכאת בית משפט השלום)

ביום 20.7.2023 ניתן פסק דין בבית משפט השלום באשדוד (תאד"מ 7068-01-דהן נ' איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ) שעסק בתביעתה של מבוטחת כלפי חברת ביטוח בטענה שזו הפחיתה שלא כדין את תגמולי הביטוח להם היתה זכאית המבוטחת רק משום שבחרה לתקן את רכבה במוסך שאינו מוסך הסדר. יודגש כי אמנם מדובר בערכאה נמוכה (ובטרם הוגש ערעור) אך לאור קביעות שעלו במסגרת פסק הדין ראוי להעמיק בו. מבלי להרחיב באשר לטענות הצדדים, להלן אציג תמצית פסיקת בית המשפט:

 • לחברת הביטוח עומדת הזכות להקטין את נזקה באמצעות אספקת חלפים בעלות מוזלת למוסך הפרטי בו בחרה המבוטחת לתקן את רכבה.
 • המבוטחת פעלה על דעתה ולא הזמינה חלפים מדלפק החלפים של חברת הביטוח למרות שנדרשה לכך. בכך, לקביעת בית המשפט, פעלה המבוטחת בניגוד לחובתה בדין.
 • על אף זאת, בית המשפט קבע כי חברת הביטוח לא הוכיחה את זכאותה להפחית את תגמולי הביטוח מן הטעם שלא עלה בידה להוכיח שאכן היה ביכולתה לספק חלפים בעלות מוזלת ושהסכום שהיא קיזזה מחוות הדעת השמאית אכן משקף פער בין עלות החלפים. משכך, קבע בית המשפט כי חוות הדעת השמאית היא הקובעת ובהעדר אסמכתא נגדית לעניין שווי הנזק יש לקבל את התביעה ולהשיב למבוטחת את תגמולי הביטוח שקוזזו.

את התובעת בהליך המשפטי ייצגו עו"ד אמיר בוננו ועו"ד ברקת ליכטמן.

 

 1. חשוב לדעת
 • פסק הדין לעיל הוא למעשה סנונית ראשונה של פסיקת תביעה אזרחית רגילה שעניינה בהפחתת עלויות חלפים כאשר טענת ההגנה העיקרית מצד חברת הביטוח נסובה סביב הוראת סעיף 8(א) לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו- 1986, לפיה, קיימת למבטחת הזכות לספק בעצמה למוסך הפרטי את החלפים לצורך תיקון הרכב ובנוסף, מכוח חובת הקטנת הנזק מכוח סעיף 61(א) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981. חשוב להדגיש כי קביעת בית המשפט בפסק הדין האמור, נסמכת על הנסיבות הרלוונטיות במקרה הנדון ובשים לב כי לא עלה בידי חברת הביטוח להוכיח בתימוכין כי חוות דעת השמאי משקפת את פער עלות החלפים.
 • עוד במהלך השנה האחרונה הוגשו בקשות שונות לתביעות ייצוגיות נגד חברות ביטוח שונות בסוגיית קיזוז עלות חלפים אשר ממשיכות להתנהל בימים אלו בבתי המשפט - טרם ניתן פסק דין בעניינן (ת"צ 4780-12-22 בוזגלו נ' איי. די. איי חברה לביטוח בע"מ; ת"צ 20019-12-22 פינצ'ובר נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ; ת"צ 53976-03-23 אולמן נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ).
 • בנוסף, בימים אלו מתנהלת בבית המשפט העליון עתירת איגוד המוסכים בישראל (בג"ץ 2252/23 איגוד המוסכים בישראל נגד רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון; משרד התחבורה; איי. די.איי חברה לביטוח בע"מ ואיגוד חברות הביטוח) נגד המדיניות החדשה של חברות ביטוח המפחיתות תגמולי ביטוח בגין עלות החלפים, כאשר הטענות העיקריות במסגרת עתירה זו נסובו סביב אפליה אסורה בין מוסכים; פגיעה בתחרות והפרה של הוראות פוליסת הביטוח.
 • ובמקביל, ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות חה"כ דוד ביטן, דנה בסוגיית הפחתת עלות החלפים בעת תביעת נזק לרכב במוסך שאינו בהסדר ופועלת על מנת לנסות ולקדם אסדרה בעניין זה.

 

 

* האמור בסקירה תמציתית זו אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני והאמור בו נכון ליום כתיבתו ואף עשוי להשתנות בשינויי הפסיקה או הדין. הלשכה תמשיך לעדכן בהתפתחויות בנושא, בדגש על פרסום ההכרעה הסופית מטעם הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

 

 

 

יניב מאיר, עו"ד

יועץ מקצועי ללשכה